2024 წლის 13 (26) თებერვალი ორშაბათი
ხსენება:
ღირ. მარტინიანესი (V); ღირ. ზოიასი და ფოტინესი (V); ღირ. ევლოგისა, ალექსანდრიელი მთავარეპ. (607-608);
სვიმეონ მირონმდინარისა, სერბეთის მეფისა (1200).
მსგეფსი ხსნილია
ლიტ. - 2 პეტ. 66 დას. I, 20 - II, 9; 15-23. მკ. 59 დას. XIII, 9-13.
ღირ. - გალ. 213 დას. V, 22 - VI, 2. მთ. 43 დას. XI, 27-30.
საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი.
დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი.
დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია.
წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- საზიარო თვენიდან (ღირსისა).
კვირის ციკლისა --- პარაკლიტონიდან.
სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან.
დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის III პერიოდი.
ტიპიკონი: შვიდეულის სადაგ დღეს „მცირე წმიდის“ (I რანგი) მსახურება.
შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.

IX ჟამი: - ტროპარი - აღდგომისა (ჴმა V) და ხატისა. - კონდაკი - ხატისა. მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ“ - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“ (103 ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - არ აღესრულება. - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ (იგალობება VI ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ - სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად: - შვიდეულის დღისა - 3 მუხლი (ჴმა V). - ღირსისა - 3 მუხლი (ჴმა IV). „დიდება“ ღირსისა: „შენ მონაზონთა...“ (ჴმა VIII). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „რვა ხმათა“ (დღისა და „დიდების“ ხმის მიხედვით): „გაბრიილ მთვარ-ანგელოზისა ხმასა...“ (ჴმა VIII). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - წარდგომა - დღისა. - „სტიქარონსა“ ზედა დასდებლები: პარაკლიტონიდან - 3 მუხლი მის დღისა, რომელსაც ჩაერთვის - 2 მუხლი ჟამნიდან: - „შენდამი აღვიხილენ თვალნი...“ - „მიწყალენ ჩვენ უფალო შემიწყალენ...“ „დიდება“ ღირსისა: „რაჲმე სახელ-ვდვათ...“ (ჴმა VIII). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „რვა ხმათა“ (დღისა და „დიდების“ ხმის მიხედვით): „გაბრიილ მთვარ-ანგელოზისა ხმასა...“ (ჴმა VIII). - „აწ განუტევე“. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩვენო“: ტროპარი ღირსისა: „ალი მაცდურისა...“ (ჴმა VIII). „დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით): „გიხაროდენ რომელ მთვარ-ანგელოზისა მიერ...“ (ჴმა VIII). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი“ (იგალობება IV ჴმაზე). ტროპარი ღირსისა: „ალი მაცდურისა...“ (ჴმა VIII) 2-გზის. „დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით): „გიხაროდენ რომელ მთვარ-ანგელოზისა მიერ...“ (ჴმა VIII). - რიგითი კანონები: მე-4, მე-5 და მე-6. - რიგითი კანონების შემდეგ მცირე კვერექსები - არ აღესრულება. - წარდგომები შემდგომად სტიხოლოღიებისა - პარაკლიტონიდან. „დიდება“ „აწ და“ - მისივე. ჩასართავები:- შემდგომად I სტიხოლოღიის წარდგომისა: „უფალო ნუ გულის-წყრომითა შენითა მამხილებ მე, ნუცა რისხვითა შენითა მსწავლი მე“. - შემდგომად II სტიხოლოღიის წარდგომისა: „მიწყალე მე ღმერთო, რამეთუ უძლურ ვარ განმკურნე მე“. - შემდგომად III სტიხოლოღიის წარდგომისა: „დიდება შენდა უფალო, ღმერთო ჩვენო, დიდება შენდა“. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - შვიდეულის დღის - 6 მუხლად (ძლისპირი 1 გზის). II კანონი - შვიდეულის დღის - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). III კანონი - ღირსისა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია: მხოლოდ III, VI, VIII და IX ოდების (გალობების) შემდგომ ღირსის კანონის ძლისპირი. - „უმცირესი“ - „უფალსა უგალობდით“. - შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა): - წარდგომა ღირსისა: „მოღვაწებისა ზეთითა...“ (ჴმა VIII). „დიდება“ „აწ და“ - იგივე. - შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VI გალობისა): - კონდაკი ღირსისა: „ძალთა ზეცისათა...“ (ჟამნიდან). შენიშვნა: საეკლესიო ტიბიკონის მოთხოვნის შესაბამისად, კონდაკის შემდეგ იკოსიც უნდა იქნას ამოკითხული, რასაც ვერ ვახერხებთ, რადგან საზიარო თვენში იგი მითითებული არ არის. - შემდგომად „აკურთხევდითსა“ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა“. - შემდგომად „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა): „ღირს არსი“. - „განმანათლებელი“ შვიდეულის დღისა. „დიდება“ ღირსისა: „იწრო გზაჲ...“ „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა შვიდეულის დღისა. - „აქებდით უფალსა ცათაგან“ - იკითხება (დასდებლების გარეშე). „დიდება“ „აწ და“ - „შენდა დიდება შვენის ქრისტე ღმერთო ჩვენო...“ - „დიდებამაღალიანი“ - იკითხება. - „აღვივსენითსა“ ზედა დასდებლები: პარაკლიტონიდან - 3 მუხლი მის დღისა, რომელსაც ჩაერთვის - 2 მუხლი ჟამნიდან: - „აღვივსენით ჩვენ ცისკარსა...“ - „და იყავნ ნათელი უფლისა...“ „დიდება“ „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა მისივე (ჴმა V). - „კეთილ არს აღსარებად უფლისა“ - 1გზის. ტროპარი ღირსისა: „ალი მაცდურისა...“ (ჴმა VIII). „დიდება“ „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა „შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ - „კეთილ არსზე“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით): „გიხაროდენ ბჭეო მეუფისაო...“ (ჴმა VIII). ჟამებზე: - ტროპარი და კონდაკი: ღირსისა. წმ. იოანე ოქროპირის საღმრთო ლიტურგია: - „ყოველდღიური ანტიფონები“ - „კეთილ-არს აღსარებად უფლისა...“. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის ან ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპრები: - ტაძრისა; - შვიდეულის დღისა; - ღირსისა. კონდაკები: - შვიდეულის დღისა; - ღირსისა; „დიდება“ - „წმიდათა თანა განუსვენე...“ „აწ და“ - ტაძრისა. ბ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპრები: - შვიდეულის დღისა; - ტაძრისა; - ღირსისა. კონდაკები: - შვიდეულის დღისა; - ტაძრისა. - ღირსისა; „დიდება“ - „წმიდათა თანა განუსვენე...“ „აწ და“ - „სასოო და შესავედრებელო...“ წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღისა და ღირსისა. სამოციქულო და სახარება - დღისა და ღირსისა. წარდგომა (ჴმა IV): „რომელმან შექმნა ანგელოზნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა“. მუხლი: „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა, უფალო ღმერთო ჩემო, განსდიდენ ფრიად“. წარდგომა (ჴმა VII): „პატიოსან არს წინაშე უფლისა სიკვდილი წმიდათა მისთა“. ალილუია (ჴმა VI): „აქებდით მას ყოველნი ანგელოზნი მისნი, აქებდით მას ყოველნი ძალნი მისნი“. მუხლი: „რამეთუ მან თქვა და იქმნეს, თავადმან ბრძანა და დაებადნეს“. ალილუია (ჴმა VI): „ნეტარ არს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა, მცნებათა შინა მისთა ინებოს ფრიად“. განიცადე: „ რომელმან შექმნა ანგელოზნი მისნი სულად და მსახურნი მისნი ალად ცეცხლისა “. განიცადე: „სახსენებელად საუკუნოდ იყოს მართალი ჰამბავისაგან ბოროტისა არა ეშინოდის“.
2024 წლის 14 (27) თებერვალი სამშაბათი ხსენება: ღირ. მღვდელმონაზონისა ილარიონ ქართველისა, ახლისა (ყანჩაველი, 1864); ღირ. ავქსენტისა (დაახ. 470); ღირ. მირონისა, სირიელი მეუდაბნოჲსა (IV); წმ. აბრაამისა, კარიელი ეპ. (V); მოც. სწორისა კირილესი, სლოვენთა მოძღვრისა (869). ლიტ. - 2 პეტ. 67 დას. II, 9-22. მკ. 60 დას. XIII, 14-23. ღირ. - გალ. 213 დას. V, 22 - VI, 2. მთ. 43 დას. XI, 27-30. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- საზიარო თვენიდან (ღირსისა). კვირის ციკლისა --- პარაკლიტონიდან. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის II პერიოდი. ტიპიკონი: შვიდეულის სადაგ დღეს „დიდებამაღალიანის“ (III რანგი) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარი და კონდაკი: ღირსისა. მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ“ - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“ (103-ე ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-18. - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ (იგალობება I ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ - სა ზედა დასდებლები: ღირსისა - 6 მუხლად: „დიდება“ ღირსისა: „შენ მონაზონთა...“ (ჴმა VIII). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „დოგმატიკონი“ („დიდების“ ხმისა): „მეუფე ცათა...“ (ჴმა VIII). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - წარდგომა - დღისა. - „სტიქარონსა“ ზედა დასდებლები: ღირსისა (თავისი ჩასართავებით). „დიდება“ ღირსისა: „რამე სახელ გდვათ ნეტარო...“ (ჴმა VIII) . „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომისა“ („დიდების“ ხმისა): „უსძლოო ქალწულო...“ (ჴმა VIII). - „აწ განუტევე“. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩვენო“: ტროპარი ღირსისა: „მწყსილი უფლისა მიერ...“ (ჴმა V). „დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი“(„დიდების“ ხმისა): „გიხაროდენ ბჭეო...“ (ჴმა V). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი“ (იგალობება V ჴმაზე). ტროპარი ღირსისა: „მწყსილი უფლისა მიერ...“ (ჴმა V). „დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი“ („დიდების“ ხმისა): „გიხაროდენ ბჭეო...“ (ჴმა V). - რიგითი კანონები: მე-7, მე-8 და მე-9. - I და II რიგითი კანონების შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიხოლოღიებისა: ღირსისა. „დიდება“ „აწ და“ იგივე. - III რიგითი კანონის შემდეგ მცირე კვერექსი - არ აღესრულება. - წარდგომები შემდგომად III სტიხოლოღიისა - პარაკლიტონიდან. „დიდება“ „აწ და“ - მისივე. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - შვიდეულის დღისა - 4 მუხლად (ძლისპირი 1-გზის). II კანონი - შვიდეულის დღისა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). III კანონი - ღირსისა - 6 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია: „უქმი ქუეყანა...“ - „უმცირესი“ - „უგალობდით უფალსა“. - შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა): წარდგომა ღირსისა: „მოღვაწებისა ზეთითა...“ (ჴმა VIII). „დიდება“ „აწ და“ - იგივე. - შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VI გალობისა): კონდაკი ღირსისა: „სიწმიდისა სულისათა...“ შენიშვნა: საეკლესიო ტიბიკონის მოთხოვნის შესაბამისად, კონდაკის შემდეგ იკოსიც უნდა იქნას ამოკითხული, რასაც ვერ ვახერხებთ, რადგან საზიარო თვენში იგი მითითებული არ არის. - შემდგომად „აკურთხევდითსა“ (VIIIგალობისა): „უპატიოსნესსა“. - შემდგომად „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა): - „განმანათლებელი“ ღირსისა: „იწრო გზა მოღვაწებისა...“ „დიდება“ „აწ და“ იგივე. - „ყოველი სული“ - იგალობება. - „აქებდითსა“ ზედა დასდებლები: ღირსისა - 4 მუხლი „დიდება“ მისივე: „ღირსო მამაო საწადელო...“ (ჴმა VII). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა მისივე (ჴმა VII). - „დიდებამაღალიანი“ - იგალობება. ტროპარი ღირსისა: „მწყსილი უფლისა მიერ...“ (ჴმა V). „დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი“ („დიდების“ ხმისა): „გიხაროდენ ბჭეო...“ (ჴმა V). ჟამებზე: - ტროპარი და კონდაკი: ღირსისა. წმ. იოანე ოქროპირის საღმრთო ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები“. - III აღსავალზე („ნეტარებების“ გალობისას) ჩაერთვის „მომიხსენენი“ - 8 მუხლად: ღირსის III და VI გალობებიდან - 8 მუხლი (ძლისპირით) თავის „დიდება“ „აწ და“ - თი. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის ან ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - ღირსისა. კონდაკები: „დიდება“ - ღირსისა; „აწ და“ - ტაძრისა. ბ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - ღირსისა. კონდაკები: - ტაძრისა; „დიდება“ - ღირსისა; „აწ და“ - „სასოო და შესავედრებელო...“. წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღისა და ღირსისა. სამოციქულო და სახარება - დღისა და ღირსისა. წარდგომა (ჴმა VII): „იხარებდენ მართალნი უფლისა მიმართ და ესვიდენ მას“. მუხლი: „შეისმინე ღმერთო ხმისა ჩემისა, გევედრებოდი რაჲმე შენდამი“. წარდგომა (ჴმა VII): „პატიოსან არს წინაშე უფლისა სიკვდილი წმიდათა მისთა“. ალილუია (ჴმა IV): „მართალი ვითარცა ფინიკი აღყვავნეს და ვითარცა ნაძვი ლიბანისა განმრავლდეს“. მუხლი: „შეისმინე ღმერთო ხმისა ჩემისა, გევედრებოდი რაჲმე შენდამი“. ალილუია (ჴმა VI): „ნეტარ არს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა, მცნებათა შინა მისთა ინებოს ფრიად“. განიცადე: „სასუმელი ცხოვრებისა მოვიღოთ, და სახელსა უფლისასა ვხადოთ“. განიცადე: „სახსენებელად საუკუნოდ იყოს მართალი ჰამბავისაგან ბოროტისა არა ეშინოდის“.
2024 წლის 15 (28) თებერვალი ოთხშაბათი ხსენება: მოც. ონისიმესი, სამოცდაათთაგანისა (დაახ. 109); ღირ. პაფნუტისა და ასულისა მისისა ევფროსინესი (V); ღირ. ევსევისა, სირიელი მეუდაბნოჲსა (V). ლიტ. - 2 პეტ. 68 დას. III, 1-18. მკ. 61 დას. XIII, 24-31. მოც. - რომ. 96 დას. (შუათგან) VIII, 8-14. ლკ. 50 დას. X, 1-15. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- საზიარო თვენიდან (მოციქულისა). კვირის ციკლისა --- პარაკლიტონიდან. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის III პერიოდი. ტიპიკონი: შვიდეულის სადაგ დღეს „მცირე წმიდის“ (I რანგი) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამნები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარი და კონდაკი: ღირსისა. მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ“ - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“ (103 ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-18. - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ (იგალობება V ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“- სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად: - შვიდეულის დღის - 3 მუხლი (ჴმა V). - მოციქულის - 3 მუხლი (ჴმა I). „დიდება“ მისივე: „მზისა უმცხინვარესად...“ (ჴმა VII). „აწ და“ ღვთისმშობლისა „რვა ხმათა“ (დღისა და „დიდების“ ხმის მიხედვით) (ჴმა VII). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - დღის წარდგომა. - „სტიქარონსა“ ზედა დასდებლები: პარაკლიტონიდან - 3 მუხლი მის დღისა, რომელსაც ჩაერთვის - 2 მუხლი ჟამნიდან: - „შენდამი აღვიხილენ თვალნი...“. - „მიწყალენ ჩვენ უფალო...“. „დიდება“ მოციქულისა: „ვითარცა მზისთუალმან...“ (ჴმა VIII). „აწდა“ ღვთისმშობლისა „რვა ხმათა“ (დღისა და „დიდების“ ხმის მიხედვით) (ჴმა VIII). - „აწ განუტევე“. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩვენო“:ტროპარი მოციქულისა: „მოციქულო წმიდაო, ონისიმე...“ (ჴმა III). „დიდება“ „აწდა“ ღმრთისმშობლისა„შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით) (ჴმა III). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი“ (იგალობება III ჴმაზე). ტროპარი მოციქულისა: „მოციქულო წმიდაო, ონისიმე...“ (ჴმა III) 2გზის. „დიდება“ „აწდა“ ღმრთისმშობლისა„შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით) (ჴმა IV). - რიგითი კანონები: მე-10, მე-11 და მე-12. - რიგითი კანონები შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიხოლოღიებისა - პარაკლიტონიდან. „დიდება“ „აწ და“ - მისივე. ჩასართავები: - შემდგომად I სტიხოლოღიის წარდგომისა: „აღამაღლებდით უფალსა ღმერთსა ჩვენსა, და თაყვანის-სცემდით კვარცხლბეკსა ფერხთა მისთასა რამეთუ წმიდა არს“. - შემდგომად II სტიხოლოღიის წარდგომისა: „ხოლო ღმერთმან, მეუფემან ჩვენმან წინა საუკუნეთამან შექმნა ცხოვრება შორის ქვეყანისა“. - შემდგომად III სტიხოლოღიის წარდგომისა: „დიდება შენდა ღმერთო ჩუენო დიდება შენდა“. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - შვიდეულის დღის (ძლისპირი 1 გზის) - 6 მუხლად. II კანონი - შვიდეულის დღის (ძლისპირის გარეშე) - 4 მუხლად. III კანონი - მოციქულის - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია: მხოლოდ III, VI, VIII და IX ოდების (გალობების) შემდგომ მოციქულის კანონის ძლისპირი. - „უმცირესი“ - „უფალსა უგალობდით“. - შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა): - წარდგომა მოციქულისა: „სიტყუათა წმიდათა...“ (ჴმა IV). „დიდება“ „აწ და“ - იგივე. - შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VI გალობისა): - კონდაკი მოწამეთა: „ვნებათა ქრისტესთა...“ (ჟამნიდან) (ჴმა IV). შენიშვნა: საეკლესიო ტიბიკონის მოთხოვნის შესაბამისად, კონდაკის შემდეგ იკოსიც უნდა იქნას ამოკითხული, რასაც ვერ ვახერხებთ, რადგან საზიარო თვენში იგი მითითებული არ არის. - შემდგომად „აკურთხევდითსა“ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა“. - შემდგომად „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა): „ღირს არსი“. - „განმანათლებელი“ შვიდეულის დღისა. „დიდება“ მოციქულისა: „შენ ვენახისა საღმრთოჲსა...“ (ჴმა VII). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა შვიდეულის დღისა. - „აქებდით უფალსა ცათაგან“ - იკითხება (დასდებლების გარეშე). „დიდება“ „აწ და“ - „შენდა დიდება შვენის ქრისტე ღმერთო ჩვენო...“. - „დიდებამაღალიანი“ - იკითხება. - „აღვივსენითსა“ ზედა დასდებლები პარაკლიტონიდან - 3 მუხლი მის დღისა, რომელსაც ჩაერთვის - 2 მუხლი ჟამნიდან: - „აღვივსენით ჩვენ ცისკარსა...“ - „და იყავნ ნათელი უფლისა...“„დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა მისივე (ჴმა V). - „კეთილ არს აღსარებად უფლისა“ - 1 გზის. ტროპარი მოციქულისა: „მოციქულო წმიდაო, ონისიმე...“ (ჴმა III). „დიდება“ „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა „შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ - „კეთილ არსზე“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით) (ჴმა IV). ჟამებზე: - ტროპარი და კონდაკი - მოციქულისა. წმ. იოანე ოქროპირის საღმრთო ლიტურგია: - „ყოველდღიური ანტიფონები“ - „კეთილ-არს აღსარებად უფლისა...“ შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის სახელობისაა: ტროპარები: - შვიდეულის დღისა; - რიგის წმიდისა. კონდაკები: - შვიდეულის დღისა; - რიგის წმიდისა; „დიდება“ - „წმიდათა თანა განუსვენე...“ „აწ და“ - „სასოო და შესავედრებელო...“ ბ) თუ ტაძარი ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - შვიდეულის დღისა; - ტაძრისა; - რიგის წმიდისა. კონდაკები: - შვიდეულის დღისა; - რიგის წმიდისა; „დიდება“ - „წმიდათა თანა განუსვენე...“ „აწ და“ - ტაძრისა. გ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - შვიდეულის დღისა; - ტაძრისა; - რიგის წმიდისა. კონდაკები: - შვიდეულის დღისა; - ტაძრისა. - რიგის წმიდის; „დიდება“ - „წმიდათა თანა განუსვენე...“ „აწ და“ - „სასოო და შესავედრებელო...“ წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღისა და წმიდისა. სამოციქულო და სახარება - დღისა და წმიდისა. წარდგომა (ჴმა III): „ადიდებს სული ჩემი უფალსა და განიხარა სულმან ჩემმან ღვთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩემისა“. მუხლი: „რამეთუ მოჰხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისა თვისისასა, რამეთუ აჰა ესერა ამიერითგან მნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი“. წარდგომა (ჴმა VIII): „ყოველსა ქუეყანასა განხდა ჴმა მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი“. ალილუია (ჴმა VIII): „ისმინე ასულო და იხილე და მოყავ ყური შენი“. მუხლი: „პირსა შენსა ლიტანიობდნენ მდიდარნი ერისანი“. ალილუია (ჴმა IV): „აღიარებენ ცანი საკვირველებათა შენთა, უფალო, და ჭეშმარიტებასა შენსა ეკლესიასა შინა წმიდათასა“. განიცადე: „ყოველსა ქუეყანასა განხდა ჴმა მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი“. განიცადე: „იხარებდით მართალნი უფლისა მიმართ და აუვარებდით სახსენებელსა სიწმიდესა მისისასა“.
2024 წლის 16 (29) თებერვალი ხუთშაბათი ხსენება: მოწამეთა - პამფილე ხუცისა, ვალენტი დიაკონისა, პავლესი, პორფირიოსისა, სელევკისა, თეოდულესი, ივლიანესი, სამოელისა, ილიასი, დანიელისა, იერემიასი და ისაიასი (307-309); მარტიროპოლში წამებულ სპარსელთა (IV); ღირ. მარითისა, მესოპოტამიელი ეპისკოპოსისა (422). ლიტ. - 1 ინ. 69 დას. I, 8 - II, 6. მკ. 62 დას. XIII, 31 - XIV, 2. მოწ. - რომ. 99 დას. VIII, 28-39. ლკ. 51 დას. (შუათგან), X, 19-21. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- საზიარო თვენიდან (მოწამეთა). კვირის ციკლისა --- პარაკლიტონიდან. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის III პერიოდი. ტიპიკონი: შვიდეულის სადაგ დღეს „მცირე წმიდის“ (I რანგი) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამნები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარი და კონდაკი: მოციქულისა. მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ“ - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“ (103 ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-18. - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ (იგალობება V ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“- სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად: - შვიდეულის დღის - 3 მუხლი (ჴმა V). - მოწამეთა - 3 მუხლი (ჴმა V). „დიდება“ მოწამეთა: „მჴედრობა საღმრთოჲ...“ (ჴმა IV). „აწ და“ ღვთისმშობლისა „რვა ხმათა“ (დღისა და „დიდების“ ხმის მიხედვით) (ჴმა IV). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - დღის წარდგომა. - „სტიქარონსა“ ზედა დასდებლები: პარაკლიტონიდან - 3 მუხლი მის დღისა, რომელსაც ჩაერთვის - 2 მუხლი ჟამნიდან: - „შენდამი აღვიხილენ თვალნი...“ - „მიწყალენ ჩვენ უფალო...“ „დიდება“ მოწამეთა: „მოვედით, კრებულნო...“ (ჴმა VII). „აწდა“ ღვთისმშობლისა „რვა ხმათა“ (დღისა და „დიდების“ ხმის მიხედვით) (ჴმა VII). - „აწ განუტევე“. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩვენო“:ტროპარი მოწამეთა: „მოწამეთა შენთა...“ (ჴმა IV). „დიდება“ „აწდა“ ღმრთისმშობლისა„შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით) (ჴმა IV). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი“ (იგალობება IV ჴმაზე). ტროპარი მოწამეთა: „მოწამეთა შენთა...“ 2-გზის (ჴმა IV). „დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა„შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით) (ჴმა IV). - რიგითი კანონები: მე-13, მე-14 და მე-15. - რიგითი კანონები შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიხოლოღიებისა - პარაკლიტონიდან. „დიდება“ „აწ და“ - მისივე. ჩასართავები: - შემდგომად I სტიხოლოღიის წარდგომისა: „ყოველსა ქუეყანასა განხდა ჴმა მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი“. - შემდგომად II სტიხოლოღიის წარდგომისა: „ცანი უთხრობენ დიდებასა ღმრთისასა და ქმნულსა ხელთა მისთასა მიუთხრობს ქუეყანა“. - შემდგომად III სტიხოლოღიის წარდგომისა: „დიდება შენდა ღმერთო ჩუენო დიდება შენდა“. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - შვიდეულის დღის (ძლისპირი 1 გზის) - 6 მუხლად. II კანონი - შვიდეულის დღის (ძლისპირის გარეშე) - 4 მუხლად. III კანონი - მოწამეთა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია: მხოლოდ III, VI, VIII და IX ოდების (გალობების) შემდგომ მოწამეთა ძლისპირი. - „უმცირესი“ - „უფალსა უგალობდით“. - შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა): - წარდგომა მოწამეთა: „მჴნეთა მჴედართა...“. „დიდება“ „აწ და“ - იგივე. - შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VI გალობისა): - კონდაკი მოწამეთა: „წინამდებარეთა საშინელთა სატანჯველთა...“ (ჟამნიდან). შენიშვნა: საეკლესიო ტიბიკონის მოთხოვნის შესაბამისად, კონდაკის შემდეგ იკოსიც უნდა იქნას ამოკითხული, რასაც ვერ ვახერხებთ, რადგან საზიარო თვენში იგი მითითებული არ არის. - შემდგომად „აკურთხევდითსა“ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა“. - შემდგომად „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა): „ღირს არსი“. - „განმანათლებელი“ შვიდეულის დღისა. „დიდება“ მოწამეთა: „ღმრთისმსახურებისა სუეტთა...“ (ჴმა V). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა შვიდეულის დღისა. - „აქებდით უფალსა ცათაგან“ - იკითხება (დასდებლების გარეშე). „დიდება“ „აწ და“ - „შენდა დიდება შვენის ქრისტე ღმერთო ჩვენო...“. - „დიდებამაღალიანი“ - იკითხება. - „აღვივსენითსა“ ზედა დასდებლები პარაკლიტონიდან - 3 მუხლი მის დღისა, რომელსაც ჩაერთვის - 2 მუხლი ჟამნიდან: - „აღვივსენით ჩვენ ცისკარსა...“ - „და იყავნ ნათელი უფლისა...“ „დიდება“ „აწ და“ ღმრთისმშობლისა მისივე (ჴმა V). - „კეთილ არს აღსარებად უფლისა“ - 1 გზის.ტროპარი მოწამეთა: „მოწამეთა შენთა...“ (ჴმა IV). „დიდება“ „აწდა“ - ღმრთისმშობლისა „შვიდეულის დღის განსატევებელი“ ანუ „უმცირესთაგანი“ - „კეთილ არსზე“ (დღისა და ტროპარის ხმის მიხედვით) (ჴმა IV). ჟამებზე: - ტროპარი და კონდაკი - მოწამეთა. წმ. იოანე ოქროპირის საღმრთო ლიტურგია: - „ყოველდღიური ანტიფონები“ - „კეთილ-არს აღსარებად უფლისა...“ შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის ან ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - შვიდეულის დღისა; - რიგის წმიდისა. კონდაკები: - შვიდეულის დღისა; - რიგის წმიდისა; „დიდება“ - „წმიდათა თანა განუსვენე...“ „აწ და“ - ტაძრისა. ბ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - შვიდეულის დღისა; - ტაძრისა; - რიგის წმიდისა. კონდაკები: - შვიდეულის დღისა; - ტაძრისა. - რიგის წმიდის; „დიდება“ - „წმიდათა თანა განუსვენე...“ „აწ და“ - „სასოო და შესავედრებელო...“ წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღისა და წმიდისა. სამოციქულო და სახარება - დღისა და წმიდისა. წარდგომა (ჴმა VIII): „ყოველსა ქუეყანასა განხდა ჴმა მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი“. მუხლი: „ცანი უთხრობენ დიდებასა ღმრთისასა და ქმნულსა ხელთა მისთასა მიუთხრობს ქუეყანა“. წარდგომა (ჴმა IV): „წმიდათა, რომელნი არიან ქუეყანასა მისსა, საკვირველ-ჰყო უფალმან ყოველივე ნება მისი მათ შორის“. ალილუია (ჴმა IV): „აღიარებენ ცანი საკვირველებათა შენთა, უფალო, და ჭეშმარიტებასა შენსა ეკლესიასა შინა წმიდათასა“. მუხლი: „ღმერთი დიდებულ არს ზრახუასა შინა წმიდათასა, დიდ არს და საშინელ ყოველთა ზედა, რომელნი არიან გარემოჲს მისსა“. ალილუია (ჴმა IV): „ხმობდეს მართალნი და უფალმან ისმინა მათა და ყოველთა ჭირთა მათთაგან იხსნა იგინი“. განიცადე: „ყოველსა ქუეყანასა განხდა ჴმა მათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყუანი მათნი“. განიცადე: „იხარებდით მართალნი უფლისა მიმართ და აუვარებდით სახსენებელსა სიწმიდესა მისისასა“.
2024 წელი 17 თებერვალი (1 მარტი) პარასკევი ხსენება: ღირ. მოწ. თევდორე აჭარელისა, მღვდელ-მონაზვნისა, ოსმალთაგან წამებულისა (XVIII-XIX სს.); დიდმოწ. თეოდორე ტირონისა (დაახ. 306); მართლ. მარიამნასი, მოც. ფილიპეს დისა (I); მოწ. მინასი ნაწ. აღმოყვ. (867-889); მღვდელმოწ. ერმოგენისა, სასწაულთმოქმედისა, რუსეთის პატრ. (1612). ლიტ. – 1 ინ. 70 დას. II, 7-17. მკ. 63 დას. XIV, 3-9. ღირ. – რომ. 99 დას. VIII, 28-39. ლკ. 51 დას. (შუათაგან), X, 19-21. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- საზიარო თვენიდან (ღირსმოწამისა). კვირის ციკლისა --- პარაკლიტონიდან. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. შენიშვნა: ტროპარ-კონდაკი მოვიძიეთ ტროპარიონიდან (საქართველოს ეკლესიის წმიდანები), შედგენილი ბერმონაზონ გიორგის (ვაინერი) მიერ, თბ. 2022წ. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის III პერიოდი. ტიპიკონი: დიდი მარხვის მოსამზადებელ პერიოდში „დიდებამაღალიანის“ (III რანგი) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარი და კონდაკი: მოწამეთა მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ“ 3-გზის - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“ (103 ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-18. - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ (იგალობება I ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ - სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად: ღირსმოწამისა - 6 მუხლი (ჴმა IV). „დიდება“ - მისივე: „უაღრეს გონებათა...“ (ჴმა II). „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა „დოგმატიკონი“ („დიდების” ხმის მიხედვით): „წარხდა სახე რჯულთა....“ (ჴმა II). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - წარდგომა - დღისა.- „სტიქარონსა“ ზედა დასდებლები: ღირსმოწამისა (თავისი ჩასართავებით). „დიდება“ - მისივე: „მხნედ მოღუაწესა...“ (ჴმა I). „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა „აღდგომისა“ („დიდების“ ხმის მიხედვით): „აჰა ესერა აღესრულა...“ (ჴმა I). - „აწ განუტევე“. - შემდგომად „მამაო ჩვენო“-სი: ტროპარი ღირსმოწამისა: „აღსაარებისა სახე სანატრელ გუექმენ და სინანულისა საღმრთონი კარნი გვიჩუენენ ჩუენ, სასუფეველად მიმყვანებელნი, ღირსო მამაო, თეოდორე ღმრთივგონიერო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა, ცოდვათა მოტევებისა მონიჭებად, სურვილით პატივისმცემელთა ხსენმებისა შენისათა (ჴმა I). „დიდება“ „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი (ტროპარის ხმის მიხედვით): „გაბრიილ გიღაღადა...“ (ჴმა I). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი“ (იგალობება I ჴმაზე). ტროპარი ღირსმოწამისა: „ აღსაარებისა სახე...“ (ჴმა I) 2-გზის. „დიდება“ „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი (ტროპარის ხმის მიხედვით): „გაბრიილ გიღაღადა...“ (ჴმა I). - რიგითი კანონები: მე-19 და მე-20. - I და II რიგითი კანონების შემდეგ - მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად I და II სტიქოლოგიებისა - ღირსმოწამისა. „დიდება“ „აწ და“ - იგივე. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - შვიდეულის დღისა - 4 მუხლად (ძლისპირი 1-გზის). II კანონი - შვიდეულის დღისა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). III კანონი - ღირსმოწამისა - 6 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია: „აღაღე პირი ჩემი...“ - „უმცირესი“ - „უგალობდით უფალსა“. - შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა): - წარდგომა ღირსმოწამისა: „მარხვითა და ლოცვითა...“ (ჴმა IV). „დიდება“ „აწ და“ – იგივე. - შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VI გალობისა): - კონდაკი ღირსმოწამისა: „ჭეშმარიტებაჲ ქრისტეს ეკლესიისაჲ შეიყუარე, ევლტოდი ბოროტადმადიდებელთა სიცრუვესა და წინაშე მძლავრთა და უღმრთოთა ურცხუენელად აღუვარე სარწმუნოებაჲ წმიდისა სამებისაჲ, ღირსო მოწამეო თეოდორე, მოგვიხსენენ ჩვენ პატივისმცემელნი სახსენებელისა შენისანი“ (ჴმა II). - შემდგომად „აკურთხევდითსა” (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა“. - შემდგომად „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა). - „განმანათლებელი“ ღირსმოწამისა: „წყარომან კეთილთამან...“. „დიდება“ „აწ და“ – იგივე. - „ყოველი სული“ - იგალობება. - „აქებდითსა“ ზედა დასდებლები: ღირსმოწამისა - 4 მუხლი: „დიდება“ - ღირსმოწამისა „მძლავრებაჲ ვნებათაჲ...“. „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა მისივე: „ხელთუქმნელად კარვად...“. - „დიდებამაღალიანი“ - იგალობება.ტროპარი ღირსმოწამისა: „ აღსაარებისა სახე...“ (ჴმა I). „დიდება“ „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი (ტროპარის ხმის მიხედვით): „გაბრიილ გიღაღადა...“ (ჴმა I). ჟამებზე: - ტროპარი და კონდაკი: ღირსმოწამისა. წმ. იოანე ოქროპირის საღმრთო ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები“. - III აღსავალზე („ნეტარებების“ გალობისას) ჩაერთვის „მომიხსენენი“ - 8 მუხლად: - ღირსმოწამის კანონის III და VI გალობებიდან - 8 მუხლი (ძლისპირით) თავისი „დიდება“, „აწ და“-თი. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის ან ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - ღირსმოწამისა. კონდაკები: „დიდება“ - ღირსმოწამისა; „აწ და“ - ტაძრისა. ბ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - ღირსმოწამისა. კონდაკები: - ტაძრისა. „დიდება“ - ღირსმოწამისა; „აწ და“ - „სასოო და შესავედრებელო...”. წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღისა და ღირსმოწამისა. სამოციქულო და სახარება - დღისა და ღირსმოწამისა. წარდგომა: (ჴმა VII) „აღამაღლებდით უფალსა ღმერთსა ჩვენსა და თაყვანის-ჰსცემდით კვარცხლბეკსა ფერხთა მისთასა რამეთუ წმიდა არს“. მუხლი: „უფალი სუფევს განრისხნედ ერნი, რომელი ზის ზედა ქერაბინთა, შეიძარნ ქვეყანა“. წარდგომა (ჴმა VII): „იქადიან წმიდანი დიდებითა თვისითა და იხარებდენ სარეცელსა ზედა მათსა“. ალილუია (ჴმა I): „მოიხსენე კრებული შენი, რომელ მოიგე დასაბამითგან“. მუხლი: „ხოლო ღმერთმან, მეუფემან ჩვენმან წინა საუკუნეთმან შეჰქმნა ცხოვრება შორის ქვეყანისა“. ალილუია (ჴმა III): „ნეტარ არს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა, მცნებათა შინა მისთა ინებოს ფრიად“ განიცადე: „ცხოვრება ჰქმნა შორის ქუჱყანისა ღმერთმან“. განიცადე: „იხარებდით მართალნი უფლისა მიმართ და აუარებდით სახსენებელსა სიწმიდისა მისისასა“.
2024 წელი 18 თებერვალი (2 მარტი) შაბათი ხსენება: წმ. ნიკოლოზ კათოლიკოსისა (1591); წმ. ლეონისა, რომის პაპისა (461); წმ. აგაპიტე აღმს., სინადელ ეპ. (IV); წმ. ფლაბიანე აღმს., კონსტანტენოპოლელი პატრიარქისა (449-450). ლიტ. – წმ. – ებრ. 318 დას. VII, 26 – VIII, 2. ინ. 36 დას. X, 9-16. რიგ. – 2 ტიმ. 295 დას. III, 1-9. 103 დას. XX, 45 - XXI,4. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- საზიარო თვენიდან (მღვდელმთავრისა). კვირის ციკლისა --- არ აღესრულება. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. შენიშვნა: ტროპარ-კონდაკი მოვიძიეთ ტროპარიონიდან (საქართველოს ეკლესიის წმიდანები), შედგენილი ბერმონაზონ გიორგის (ვაინერი) მიერ, თბ. 2022წ. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის III პერიოდი. ტიპიკონი: დიდი მარხვის მოსამზადებელ პერიოდში, შაბათს „დიდებამაღალიანის“ (III რანგი) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარი და კონდაკი - ღირსმოწამისა. მწუხრი: - „მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ“ 3-გზის - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“ (103-ე ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-18 - „უფალო, ღაღად-ვყავ“ (იგალობება I ჴმაზე). - „უფალო, ღაღად-ვყავ“-სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად: - მღვდელთმთავრისა - 6 მუხლი (ჴმა I). „დიდება“ - მღვდელთმთავრისა: „გიხაროდენ ღირსო მამაო...“ (ჴმა I). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „დოგმატიკონი“ (მიმდინარე, წარსაგზავნი ხმის მიხედვით): „ზღუასა მას ზედა მეწამულსა...“ (ჴმა V). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - წარდგომა - დღისა. - „სტიქარონსა“ ზედა დასდებლები - მღვდელთმთავრისა (თავისი ჩასართავებით). „დიდება“ - მისივე: „უხორცოთა განწყობილსა...“ (ჴმა I).„აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომისა“ („დიდების“ ხმის მიხედვით): „აჰა ესერა აღესრულა...“ (ჴმა I). - „აწ განუტევე“. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩუენო“: ტროპარი მღვდელთმთავრისა: „პატივი მთავრობისაჲ და შუებანი სოფლიურნი სიბრძნით განსცვალე ყოველთა მეუფისა ქრისტეს მონებად, სიმდაბლითა სიმაღლე პირველმღვდელთ-მთავრობისაჲ მოიგე და გზათა კეთილთა საქმეთასა წარუძეღ სამწყსოსა შენსა, წმიდაო მღვდელთმთავარო ნიკოლოზ, ევედრე ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩუენთათვის“ (ჴმა I). „დიდება“, „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი (მიმდინარე ხმის მიხედვით): „გიხაროდენ ბჭეო განუღებელო...“ (ჴმა V). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი“ (იგალობება I ჴმაზე). ტროპარი მღვდელთმთავრისა: „პატივი მთავრობისაჲ და შუებანი...“ (ჴმა I) 2-გზის. „დიდება“, „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი (მიმდინარე ხმის მიხედვით): „გიხაროდენ ბჭეო განუღებელო...“ (ჴმა V). - რიგითი კანონები: მე-16 და მე-17. მე-17 კანონის დროს აღესრულება კმევა სრულიად ტაძრისა. - რიგითი კანონების შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიქოლოგიებისა - მღვდელთმთავრისა. „დიდება“ „აწ და“- იგივე. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) თუ ტაძარი მაცხოვრის ან ღმრთისმშობლის სახელობისაა: I კანონი - ტაძრისა - 6 მუხლად (ძლისპირი 2-გზის). II კანონი – მღვდელთმთავრისა - 8 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: I კანონი - ღმრთისმშობლისა - 6 მუხლად (ძლისპირი 2-გზის) შენიშვნა: ტიპიკონის მიხედვით უნდა წავიკითხოთ მიმდინარე ხმის კვირის ცისკარში არსებული ღმრთისმშობლის კანონი, მაგრამ პარაკლიტონში ეს კანონი ძლისპირის გარეშეა მოცემული. ამიტომ რეკომენდაციაა წავიკითხოთ ღმრთისმშობლის კანონი „ქვეყანასა მწყურნებსა“ ან „ეტლთა მფლობელი ფარაო“ (პარაკლიტონიდან). II კანონი - მღვდელთმთავრისა - 8 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია: „აღაღე პირი ჩემი...“. - „უმცირესი“ - „უგალობდით უფალსა...“. - შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა): - წარდგომა მღვდელთმთავრისა: „საღმრთოჲ ნათელი...“ (ჴმა III). „დიდება“, „აწ და“ - იგივე. - შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VI გალობისა): - კონდაკი მღვდელთმთავრისა: „სამეუფოჲსაგან ძირისა რტოჲ კეთილი, საღმრთოჲთა მოქალაქობითა განმტკიცდი, ზოსტერითა მღვდელობისაჲთა განჰშუენდი და პირველმღვდელთმთავრად დადგინებულმან, სიბრძნითა დაჰმწყსე მინდობილი შენდა სამწყსოჲ, აწ წინაშე მეუფისა ქრისტესა კადნიერებითა წარდგომილო, მას ევედრე, რაჲთა მოანიჭოს სულთა ჩუენთა დიდნი წყალობანი“ (ჴმა VIII).შენიშვნა: საეკლესიო ტიპიკონის მოთხოვნის შესაბამისად კონდაკის შემდეგ იკოსიც უნდა იქნას ამოკითხული, რასაც ვერ ვახერხებთ, რადგან საზიარო თვენში იგი მითითებული არ არის. - შემდგომად „აკურთხევდითსა“ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა“. - შემდგომად „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა). - „განმანათლებელი“ მღვდელთმთავრისა: „ჭირთა შინა შემწე ხარ...“ „დიდება“, „აწ და“ - იგივე. - „აქებდითსა“ ზედა დასდებლები: მღვდელთმთავრისა - 4 მუხლი. „დიდება“ - მისივე: „შენ მწყემსო ჭეშმარიტო...“ (ჴმა III). „აწ და“ - ღმრთისმშობლისა: „გიხაროდენ მარიამ...“ - „დიდებამაღალიანი“ - იგალობება. ტროპარი მღვდელთმთავრისა: „პატივი მთავრობისაჲ და შუებანი...“ (ჴმა I) „დიდება“, „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი (მიმდინარე ხმის მიხედვით): „გიხაროდენ ბჭეო განუღებელო...“ (ჴმა V). ჟამებზე: - ტროპარი და კონდაკი – მღვდელთმთავრისა. წმ. იოანე ოქროპირის საღმრთო ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები“. - III აღსავალზე („ნეტარებების“ გალობისას) ჩაერთვის „მომიხსენენი“ - 8 მუხლად: - მღვდელთმთავრის კანონის III და VI გალობებიდან - 8 მუხლი (ძლისპირით) თავისი „დიდება“, „აწ და“-თი. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის და ღვთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - მღვდელთმთავრისა. კონდაკები: „დიდება“ - მღვდელთმთავრისა; „აწ და“ - ტაძრისა. ბ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - მღვდელთმთავრისა. კონდაკები: - ტაძრისა; „დიდება“ - მღვდელთმთავრისა; „აწ და“ - „სასოო და შესავედრებელო...“. წარდგომა, ალილუია და განიცადე – მღვდელთმთავრისა და დღისა.სამოციქულო და სახარება – მღვდელთმთავრისა და დღისა. წარდგომა (ჴმა I): „პირი ჩემი იტყოდის სიბრძნესა, და ზრახუანი გულისა ჩემისანი გულისხმისყოფასა“. მუხლი: „ისმინეთ ესე ყოველთა წარმართთა და ყურად იღეთ ყოველთა, რომელნი დამკვიდრებულხართ სოფელსა“. წარდგომა (ჴმა VIII): „იხარებდით უფლისა მიმართ და იშვებდით მართალნო და იქადოდეთ ყოველნი წრფელნი გულითა“. ალილუია (ჴმა II): „პირმან მართლისამან იწუართოს სიბრძნე, და ენა მისი იტყოდის სიმართლესა“. მუხლი: „ჰსჯული ღმრთისა მისისა არს გულსა შინა მისსა და არა შეუბრკუმეს მას სლუანი მისნი“. ალილუია (ჴმა IV): „ხმობდეს მართალნი და უფალმან ისმინა მათი და ყოველთა ჭირთა მათთაგან იხსნა იგინი“. განიცადე: „სახსენებელად საუკუნოდ იყოს მართალი, ჰამბავისაგან ბოროტისა არა ეშინოდის“. განიცადე: „იხარებდით მართალნი უფალისა მიმართ და წრფელთა შვენის ქება“.
2024 წელი 19 თებერვალი (3 მარტი) უძღები შვილის კვირა ჴმა VI ხსენება: მოც. არქიპოსი და ფილიმონისი, სამოცდაათთაგანთა და მოწ. მოც. სწორისა აპფიასი (I); მოწ. მაქსიმესი, თეოდოტესი, ისიხიოსისა და ასკლიპიოდოტასი (305-311); ღირ. ევგენი და მაკარი აღმსარებელთა, ანტიოქიელ ხუცესთა (363); ღირ. დოსითეოზისა (VII), ღირ. აბბა დოროთეს მოწაფისა; ღირ. რაბულასი (დაახ. 530). ცისკ. - სახ. VI, ლკ. 114 დას. XXIV, 36-53. ლიტ. - 1 კორ. 135 დას. VI, 12-20. ლკ. 79 დას. XV, 11-32. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მცირე მწუხრი. ღამისთევის მსახურება: დიდი მწუხრი - დიდი ცისკარი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება –-- არ აღესრულება. კვირის ციკლის --- პარაკლიტონიდან და მარხვანიდან. სადღეღამისო ციკლის --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის III პერიოდი. ტიპიკონი: უძღები შვილის კვირის მსახურება.
IX ჟამი: დიდი მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ“ - იგალობება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“ - იგალობება. - „ნეტარ არს კაცი“ - I კანონი სრულიად. - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ (იგალობება VI ხმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ -სა ზედა დასდებლები - 10 მუხლად: - აღდგომისა - 3 მუხლი (პარაკლიტონიდან) (ჴმა VI). - აღმოსავლური - 3 მუხლი (პარაკლიტონიდან) (ჴმა VI). - მარხვანისა - 4 მუხლი (ტრიოდიონიდან, ორივე დასდებელი 2-გზის). „დიდება“ მარხვანისა: „ჵ მე რაოდენთა...“ (ტრიოდიონიდან). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „დოგმატიკონი“ (მიმდინარე ხმისა): „ვინ არა გნატრიდეს...“ (ჴმა VI). - შესვლა საცეცხლურით. - წარდგომა - დღისა. - „ლიტიასა“ ზედა დასდებელი – ტაძრისა. „დიდება“ მარხვანისა: „ვითარცა უძღები იგი...“ (ჴმა IV). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა აღდგომისა („დიდების“ ხმის მიხედვით): „მოხედენ ვედრებასა...“ (ჴმა IV). - „სტიქარონსა“ ზედა დასდებლები: აღდგომისა (მიმდინარე ხმისა) (პარაკლიტონიდან). „დიდება“ მარხვანისა: „მამული სიმდიდრე...“ (ტრიოდიონიდან) (ჴმა VI). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა აღდგომისა („დიდების“ ხმის მიხედვით):„შემოქმედი და მხსნელი...“ (ჴმა VI). - შემდგომად „მამაო ჩვენო“-სი: - „ღმრთისმშობელო ქალწულო...“ 3-გზის. დიდი ცისკარი: - „ღმერთი უფალი“ (იგალობება VI ხმაზე). ტროპარი აღდგომისა: „ანგელოსთა ძალნი...“ 2-გზის (ჴმა VI). „დიდება, აწ და“ ღმრთისმშობლისა „აღდგომის განსატევებელი“ (მიმდინარე ხმის მიხედვით): „რომელმან კურთხეულ უწოდე...“ (ჴმა VI). - რიგითი კანონები: მე-2 და მე-3. - რიგითი კანონების შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიქოლოგიებისა - პარაკლიტონიდან. „დიდება“ „აწ და“ - მისივე. ჩასართავები: - შემდგომად I სტიხოლოღიის წარდგომისა: „აღსდეგ უფალო ღმერთო ჩვენო, ამაღლდინ ხელი შენი და ნუ დაივიწყებ გლახაკთა შენთა სრულიად“. - შემდგომად II სტიხოლოღიისა წარდგომისა: „აღგიარო შენ უფალო ყოვლითა გულითა ჩემითა, და მიუთხრა მე ყოველი საკვირველებაჲ შენი“. - „სადიდებელი“ მე-19 კანონი (134-ე და 135-ე ფსალმუნები), რომელსაც დაემატება 136-ე ფსალმუნი: „მდინარეთა ზედა ბაბილოვნისათა...“, რომელიც დამთავრდება VIII ხმის „ალილუიას გალობით“. - აღდგომის ტროპრები: „გუნდნი ანგელოზთანი...“ „ჵ მოწაფენო...“ და ა.შ. - იპაკო და ანტიფონები (პარაკლიტონიდან) (ჴმა VI). - წარდგომა (საცისკრო სახარებისა): „უფალო, აღადგინე ძალი შენი, და მოვედ ცხოვრებად ჩვენდა“ (ჴმა VI). მუჴლი: „რომელი ჰმწყსი ისრაილსა მოიხილე, რომელი უძღვი ვითარცა ცხოვარსა იოსებსა“. - საცისკრო სახარება: სახ. VI, ლკ. 114 დას. XXIV, 36-53. - „აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ...“ - იგალობება. - 50-ე ფსალმუნი. „დიდება“ - „მსწრაფლ განუხვენ სინანულისა ბჭენი...“ (ჴმა VIII). „აწ და“ - „ცხოვრებისა გზასა შეცდომილმან...“ - „მიწყალე მე ღმერთო...“ („მცირე მიწყალე“). - „მრავალთა ცოდვათა ჩემ მიერ...“ შენიშვნა: ამ ლოცვების გალობისას (კითხვისას) ტაძარში მდგომარენი მოიყრიან მუხლს. - „აცხოვნე ღმერთო ერი შენი...“ საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - აღდგომისა - 4 მუხლი (ძლისპირი 1-გზის) (პარაკლიტონიდან). II კანონი - ჯვარაღდგომისა - 2 მუხლი (ძლისპირის გარეშე) (პარაკლიტონიდან). III კანონი - ღმრთისმშობლისა - 2 მუხლი (ძლისპირის გარეშე, პარაკლიტონიდან). IV კანონი - მარხვანისა - 6 მუხლი (ძლისპირის გარეშე, ტრიოდიონიდან). - კატავასია - „განაპო სიღრმე ზღვისა“ (ტრიოდიონიდან). - „უმცირესი“ - „უგალობდით უფალსა“. - შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა): - წარდგომა მარხვანისა: „წიაღნი მამულნი...“ (ტრიოდიონიდან) (ჴმა I).„დიდება“ იგივე; „აწ და“ მარხვანისა: „უსძლოო ღმრთისმშობელო...“ - შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VI გალობისა): - კონდაკი და იკოსი - მარხვანისა (ტრიოდიონიდან). - შემდგომად „აკურთხევდითსა“ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა“. - შემდგომად „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა): „წმიდა არს უფალი ღმერთი ჩვენი“. - „განმანათლებელი“ აღდგომისა (ათერთმეტთაგანი) (VI) (პარაკლიტონიდან). „განმანათლებელი“ მარხვანისა: „სიმდიდრე რომელი...“ „დიდება“: „სიმდიდრე შენი განვაბნიე...“ „აწ და“: „წმიდაო დედაო...“ (იქვე). - „ყოველი სული“ - იგალობება. - „აქებდითსა“ ზედა დასდებლები - 8 მუხლად: - აღდგომისა - 5 მუხლი (პარაკლიტონიდან). - მარხვანისა - 3 მუხლი (ჩასართავებით). „დიდება“ მარხვანისა: „ნუ დამაგდებ, ტკბილო მამაო...“ (ტრიოდიონიდან). „აწ და“ - „უმეტესად კურთხეულ ხარ შენ...“. - „დიდებამაღალიანი“ - იგალობება. - ტროპარი აღდგომისა (ლუწი ხმისა). I ჟამის წინ - „დიდება“ „აწ და“ - გერი სახარებისა (ათერთმეტთაგანი) (VI) ჟამებზე: - ტროპარი: აღდგომისა (ჴმა VI). - კონდაკი: მარხვანისა. წმ. იოანე ოქროპირის საღმრთო ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები“. - III აღსავალზე („ნეტარებების“ გალობას) ჩაერთვის „მომიხსენენი“ - 10 მუხლად: - მიმდინარე ხმისა - 6 მუხლი (პარაკლიტონიდან). - მარხვანის VI გალობიდან - 4 მუხლი (ტრიოდიონიდან). შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის სახელობისაა: ტროპარი: აღდგომისა; „დიდება, აწ და“ - კონდაკი მარხვანისა. ბ) თუ ტაძარი ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - აღდგომისა; - ტაძრისა. კონდაკები: „დიდება“ - მარხვანისა; „აწ და“ - ტაძრისა.გ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - აღდგომისა; - ტაძრისა. კონდაკები: „დიდება“ - ტაძრისა; „აწ და“ - მარხვანისა. წარდგომა და ალილუია – აღდგომისა (ხმისა) სამოციქულო და სახარება - უძღები შვილის კვირისა. განიცადე - კვირისა. წარდგომა (ჴმა VI): „აცხოვნე უფალო ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი“. მუხლი: „შენდამი უფალო ჴმა ვყავ, ღმერთო ჩემო, ნუ დასდუმნები ჩემგან“. ალილუია (ჴმა VI): „რომელი დამკვიდრებულ არს შეწევნითა მაღლისათა, საფარველსა ღმრთისა ზეცათასა განისუენოს“. მუხლი: „ჰრქუას უფალსა ხელის-აღმპყრობელი ჩემი ხარი შენ და შესავედრებელი ჩემი, ღმერთი ჩემი და მე ვესავ მას“. განიცადე: „აქებდით უფალსა ცათაგან, აქებდით მას მაღალთა შინა“ მასალა აღებულია ფეისბუკ გვერდიდან: "მედავითნეთათვის". დიდი მადლობა ნინო ბაკურაძეს.
კარგი და იაფი ჰოსტინგი საიტების განსათავსებლად

© 2004-2024 თვენი.ge. საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებისას დაგვიკავშირდით ან მიუთითეთ პირველწყარო.
✟ მინი საეკლესიო კალენდარი განახლდა 2021 წლის 6(19) ივლისს! ✟

ვუძღვნი დედის ნათელ ხსოვნას.
გთხოვთ მოიხსენიოთ მანანას სული.

betaneli shop.betaneli.ge