2023 წელი 21 ნოემბერი (4 დეკემბერი) ორშაბათი
ტაძრად მიყვანება ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა
ხსნილი თევზით
ცისკ. - ლკ. 4 დას. I, 39-49, 56.
ლიტ. - ღმრთისმშობ. - ებრ. 320 დას. IX, 1-7. ლკ. 54 დას. X, 38-42; XI, 27-28.
საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მცირე მწუხრი.
ღამისთევის მსახურება: დიდი მწუხრი - დიდი ცისკარი - I ჟამი.
დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია.
წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- სადღესასწაულოდან.
კვირის ციკლისა --- არ აღესრულება.
სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან.
დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის II პერიოდი.
ტიპიკონი: ტაძრად მიყვანება ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა.

IX ჟამი: - ტროპარები: აღდგომისა (ჴმა I) და ღირსისა. - კონდაკი: აღდგომისა. დიდი მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ„ - იგალობება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა„ (103-ე ფსალმუნი) - იგალობება. - “ნეტარ არს კაცი„ - I კანონის I ანტიფონი. - “უფალო ღაღად-ვჰყავ„ (იგალობება IV ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ„-სა ზედა დასდებლები 8 მუხლად: - დღესასწაულისა - 8 მუხლად (ჴმა IV). “დიდება„“აწ და„ მისივე: “შემდგომად შობისა...„ (ჴმა VIII). - შესვლა საცეცხლურით. - წარდგომა - დღისა. - საწინასწარმეტყველო - 3 - დღესასწაულისა. - “ლიტიასა„ ზედა დასდებლები: დღესასწაულისა. “დიდება„“აწ და„ მისივე: “აღმობრწყინდა დღეს...„ (ჴმა V). - “სტიქარონსა„ ზედა დასდებელნი: დღესასწაულისა (თავისი ჩასართავებით) (ჴმა V). “დიდება„ “აწ და„ მისივე: “მოვედით დღეს...„ (ჴმა VI). - „აწ განუტევე„. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩვენო„: ტროპარი დღესასწაულისა: „დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV) 3-გზის. - პურის კურთხევა. დიდი ცისკარი: - “ღმერთი უფალი„ (იგალობება IV ჴმაზე). ტროპარი დღესასწაულისა: „დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV) 2-გზის. “დიდება„ “აწ და„ - იგივე ტროპარი. - რიგითი კანონები: მე-4 და მე-5. - რიგითი კანონები შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიხოლოღიებისა - დღესასწაულისა. „დიდება„ “აწ და„ - იგივე. - “სადიდებელი„ მე-19 კანონი (134-ე და 135-ე ფსალმუნები). - “გადიდებსა„ დღესასწაულისა (ფსალმუნთა გამოკრებილი მუხლებით - დავითნიდან). - “წარდგომა„ შემდგომად “სადიდებელისა„: „იხარებს დავით...„ (ჴმა VIII). „დიდება„ “აწ და„ - იგივე. - I ანტიფონი IV ხმისა (კვირის ცისკრისა). - წარდგომა (საცისკრო სახარებისა): “ისმინე, ასულო, და იხილე, და მოყავ ყური შენი„ (ჴმა IV). მუხლი: “აღმოსთქუა გულმან ჩემმან სიტყუაჲ კეთილი, და უთხრნე მე საქმენი ჩემნი მეუფესა, ენაჲ ჩემი საწერელ მწიგნობრისა ჴელოვნისა„. - საცისკრო სახარება: ლკ. 4 დას. I, 39-49, 56. - 50-ე ფსალმუნი. “დიდება„ - “მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა...„ “აწ და„ - “მეოხებითა წმიდისა ღმრთისმშობელისათა...„ - “მიწყალე მე ღმერთო...„ (“მცირე მიწყალე„). - “დღეს ღმრთისა...„ - “აცხოვნე ღმერთო ერი შენი...„ საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - დღესასწაულისა - 8 მუხლად (ძლისპირი 2-გზის). II კანონი - დღესასწაულისა - 8 მუხლად (ძლისპირი 2-გზის. - კატავასია: “ქრისტეს შობასა ვადიდებდეთ...„ - „უმცირესი“ - „უგალობდით უფალსა“. - შემდგომად „განძლიერდასა„ (III გალობისა): - წარდგომა დღესასწაულისა: “ღაღად-ჰყავ, დავით...„ (ჴმა IV). “დიდება„ „აწ და„ მისივე: “უბიწოჲ ტარიგი...„ - შემდგომად „ღაღადყავსა„ (VI გალობისა): - კონდაკი და იკოსი - დღესასწაულისა (ჴმა IV). - შემდგომად „აკურთხევდითსა„ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა„ არ იგალობება, IX ოდას (გალობას) ვგალობთ სადღესასწაულო მისამღერებით„ (ამ საკითხში გარკვევის მსურველებმა იხ. ფეისბუკში “მედავითნეზე„ ბლოკი: კითხვა-მიგება 201). - შემდგომად „ადიდებდითსა„ (IX გალობისა): - „განმანათლებელი„ დღესასწაულისა: “რომელიცა პირველად...„ “დიდება“ იგივე განმანათლებელი. “აწ და„ იგივე განმანათლებელი. - “ყოველი სული„ - იგალობება. - „აქებდითსა„ ზედა დასდებლები: დღესასწაულისა - 4 მუხლი (ჴმა I). “დიდება„ „აწ და„ მისივე: “დღეს ტაძრად...„ (ჴმა II). - „დიდებამაღალიანი„ - იგალობება. - ტროპარი დღესასწაულისა: „დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV) 1გზის. ჟამებზე: - ტროპარი და კონდაკი: დღესასწაულისა. ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები„ - III აღსავალზე („ნეტარებების„ გალობას) ჩაერთვის „მომიხსენენი„ - 8 მუხლად: - დღესასწაულის I კანონის III გალობიდან - 4 მუხლი (ძლისპირით). - დღესასწაულის II კანონის VI გალობიდან - 4 მუხლი, “დიდება„ “აწ და„-თი. შესვლად: - ტროპარი: დღესასწაულისა. „დიდება„ „აწ და„ - კონდაკი: დღესასწაულისა. წარდგომა, სამოციქულო, ალილუია, სახარება და განიცადე - დღესასწაულისა. წარდგომა (ჴმა III): „ადიდებს სული ჩემი უფალსა და განიხარა სულმან ჩემმან ღმრთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩემისა“. მუხლი: “რამეთუ მოჰხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისა თვისისასა, რამეთუ აჰა ესერა ამიერითგან მნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი„. ალილუია (ჴმა VIII): „ისმინე, ასულო, და იხილე, და მოყავ ყური შენი„. მუხლი: “პირსა შენსა ლიტანიობდენ მდიდარნი ერისანი„. განიცადე: „სასმელი ცხოვრებისაჲ მოვიღოთ და სახელსა უფლისასა ვხადოთ“. „ღირს არსის“ ნაცვლად იგალობება დღესასწაულისა ჩასართავი: „ანგელოზთა რა იხილეს შესლვაჲ...“ და IX გალობის ძლისპირი: „კიდობანსა მას შჯულისასა...„.
2023 წელი 22 ნოემბერი (5 დეკემბერი) სამშაბათი ღმრთისმშობლის ტაძრად მიყვანების შემდგომი დღესასწაული ხსენება: მოც. ფილიმონისა და არქიპოსი - სამოცდაათთაგანთა და მოც. სწორისა მოწ. აპფიასი (I); მოწ. კიკილიასი (ცეცილიასი), ვალერიანესი, ტიბურტისა და მაქსიმესი (დაახ. 230); მოწ. პროკოფი წიგნისმკითხველისა (303); მოწ. მენიგ-ნისა (250); ღირ. აგაბო ისმაიტელისა (V); მართლისა მიქაელ მხედრისა, ბულ-გარელისა (866); კეთილმორწმუნე მთავრისა მიხეილ ტვერელისა (1318). ლიტ. - 1 ტიმ. 285 დას. (შუათგან) V, 1-10. ლკ. 86 დას. XVII, 20-25 (ორშ.). - 1 ტიმ. 286 დას. V, 11-21. ლკ. 87 დას. XVII, 26-37 (სამშ.). მოც. - ფილმ. 302 დას. I, 1-25. ლკ. 50 დას. X, 1-15. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- სადღესასწაულოდან და საზიარო თვენიდან (მოციქულთა). კვირის ციკლისა --- არ აღესრულება. სადღეღამისო ციკლის --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის II პერიოდი. ტიპიკონი: დღესასწაულის შემდგომ პერიოდში, შვიდეულის სადაგ დღეს „მცირე წმიდის“ (I რანგი) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარი და კონდაკი: დღესასწაულისა. მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ„ 3-გზის - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა„ (103-ე ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - არ აღესრულება. - “უფალო ღაღად-ვჰყავ„ (იგალობება VIII ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ„ - სა ზედა დასდებლები 6 მუხლად: - დღესასწაულისა - 3 მუხლი (ჴმა VIII). - მოციქულთა - 3 მუხლი (ჴმა IV). “დიდება„ მოციქულთა: “ცად მეტყტველად...„ (ჴმა IV). “აწ და„ დღესასწაულისა: “იხარებდით დღეს ცანი...„ (ჴმა I). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - წარდგომა - დღისა. - “სტიქარონსა„ ზედა დასდებელნი: დღესასწაულისა (თავისი ჩასართავებით) (ჴმა II). “დიდება„ მოციქულთა: “დიდებისაგან და...„ (ჴმა I). “აწ და„ დღესასწაულისა: “დღეს ტაძრად...„ (ჴმა II). - „აწ განუტევე„. - შემდგომად „მამაო ჩვენო„-სი: ტროპარი მოციქულთა: „მოციქულნო წმიდანო...„ (ჴმა III). „დიდება„„აწ და„ დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი„ (იგალობება IV ჴმაზე). ტროპარი: დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV) 2-გზის. „დიდება„ მოციქულთა: „მოციქულნო წმიდანო...„ (ჴმა III) . „აწ და„ დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). - რიგითი კანონები: მე-7 და მე-8. - რიგითი კანონები შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიხოლოღიებისა - დღესასწაულისა. „დიდება„ “აწ და„ - იგივე. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - დღესასწაულისა - 8 მუხლად (ძლისპირი 2-გზის). II კანონი - მოციქულთა - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია: მხოლოდ III, VI, VIII და IX ოდების (გალობების) შემდგომ მოციქულთა კანონის ძლისპირი (საზიარო თვენიდან). - „უმცირესი“ - „უგალობდით უფალსა“. - შემდგომად „განძლიერდასა„ (III გალობისა): - კონდაკი მოციქულთა: “ვითარცა ვარსკვლავთა...„ (ჟამნიდან), შენიშვნა: საეკლესიო ტიბიკონის მოთხოვნით კონდაკის შემდეგ იკოსიც უნდა იქნას ამოკითხული, რასაც ვერ ვახერხებთ, რადგან საზიარო თვენში იგი მითითებული არ არის. - წარდგომა მოციქულთა: “უფსკრულსა სიბრძნისასა...„. “დიდება„“აწ და„ დღესასწაულისა: “იხარებს დავით...„. - შემდგომად „ღაღადყავსა„ (VI გალობისა): - კონდაკი და იკოსი დღესასწაულისა. - შემდგომად „აკურთხევდითსა„ (VIII გალობისა): “უპატიოსნესსა„. - შემდგომად „ადიდებდითსა„ (IX გალობისა): - „განმანათლებელი„ მოციქულთა: “ნათლისა სამკჳდრებელთა...„ “დიდება“ “აწ და„ დღესასწაულისა: “რომელიცა პირველად...„ - „აქებდით უფალსა ცათაგან„ - იკითხება (დასდებლების გარეშე). “დიდება„ „აწ და„ - „შენდა დიდება შვენის, ქრისტე ღმერთო ჩვენო...„ - „დიდებამაღალიანი„ - იკითხება. - „აღვივსენითსა“ ზედა დასდებლები - დღესასწაულისა (თავისი ჩასართავებით). „დიდება„ “აწ და“ მისივე: “დღეს ტაძარი...„ (ჴმა IV). - „კეთილ არს აღსარებად უფლისა“ 1-გზის. ტროპარი მოციქულთა: „მოციქულნო წმიდანო...„ (ჴმა III). „დიდება„„აწ და„ დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). ჟამებზე: - ტროპარები: დღესასწაულისა და მოციქულთა. - კონდაკი: დღესასწაულისა. ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები„. - III აღსავალზე („ნეტარებების„ გალობას) ჩაერთვის „მომიხსენენი„ - 8 მუხლად: - დღესასწაულის კანონის I გალობიდან - 4 მუხლი (ძლისპირით). - მოციქულთა კანონის VI გალობიდან - 4 მუხლი, თავის “დიდება„“აწ და„-თი. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - დღესასწაულისა; - მოციქულთა. კონდაკები: - ტაძრისა; „დიდება„ - მოციქულთა; „აწ და„ - დღესასწაულისა. ბ) თუ ტაძარი ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპრები: - დღესასწაულისა; - მოციქულთა; კონდაკები: „დიდება„ - მოციქულთა; „აწ და„ - დღესასწაულისა. გ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - დღესასწაულისა; - ტაძრისა; - მოციქულთა. კონდაკები: - ტაძრისა; „დიდება„ - მოციქულთა; „აწ და„ - დღესასწაულისა. წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღესასწაულისა და მოციქულთა. სამოციქულო და სახარება - დღისა და მოციქულთა. წარდგომა (ჴმა III): „ადიდებს სული ჩემი უფალსა და განიხარა სულმან ჩემმან ღმრთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩემისა“. მუხლი: “რამეთუ მოჰხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისა თვისისასა, რამეთუ აჰა ესერა ამიერითგან მნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი„. წარდგომა (ჴმა VIII): „ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმა მათი, და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათნი„. ალილუია (ჴმა VIII): „ისმინე, ასულო, და იხილე, და მოყავ ყური შენი„. მუხლი: “პირსა შენსა ლიტანიობდენ მდიდარნი ერისანი„. ალილუია (ჴმა I): „აღიარებენ ცანი საკვირველებათა შენთა, უფალო, და ჭეშმარიტე-ბასა შენსა ეკლესიასა შინა წმიდათასა„. განიცადე: „სასმელი ცხოვრებისაჲ მოვიღოთ და სახელსა უფლისასა ვხადოთ“. განიცადე: „ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმა მათი, და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათნი„. „ღირს არსის“ ნაცვლად იგალობება დღესასწაულისა ჩასართავი: „ანგელოზთა რა იხილეს შესლვაჲ...“ და IX გალობის ძლისპირი: „კიდობანსა მას შჯულისასა...„.
2023 წელი 23 ნოემბერი (6 დეკემბერი) ოთხშაბათი ღმრთისმშობლის ტაძრად მიყვანების შემდგომი დღესასწაული ხსენება: მოწ. გრიგოლ არქიმანდრიტისა, ოსვენციმის ბანაკში აღსრულებულისა (1942); წმ. ამფილოქესი, იკონიელი ეპ. (394); წმ. გრიგოლისა, აკრაგანტელი ეპ. (VI-VII); მოწ. სისინიოსისა, კვიზიკელი ეპ. (III) და თეოდორე ანტიოქიელისა (IV); კეთილმორწმუნე მთავრისა ალექსანდრე ნეველისა (1263). ლიტ. - 1 ტიმ. 287 დას. V, 22 - VI, 11. ლკ. 90 დას. XVIII, 15-17, 26-30. მოწ. - 2 ტიმ. 292 დას. II, 1-10. ინ. 52 დას. XV, 17 - XVI, 2. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- სადღესასწაულოდან და საზიარო თვენიდან (მოწამისა). კვირის ციკლისა --- არ აღესრულება. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის II პერიოდი. ტიპიკონი: დღესასწაულის შემდგომ პერიოდში, შვიდეულის სადაგ დღეს „დიდებამაღალიანის“ (III რანგი) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამნები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარები: დღესასწაულისა და მოციქულთა. - კონდაკი: დღესასწაულისა. მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ„ - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა„ (103-ე ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-9 (რომელიც დატევებულ იქნა სამშაბათს ცისკრად). - “უფალო ღაღად-ვჰყავ„ (იგალობება IV ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ„ - სა ზედა დასდებლები 6 მუხლად: - დღესასწაულისა - 3 მუხლი (ჴმა IV). - მოწამისა - 3 მუხლი (ჴმა IV). “დიდება„ მოწამისა: “გაქუს შენ...„ (ჴმა II). “აწ და„ დღესასწაულისა: “მოვედით ყოველნი...„ (ჴმა IV). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - დღის წარდგომა. - “სტიქარონსა„ ზედა დასდებელნი: დღესასწაულისა (თავისი ჩასართავებით) (ჴმა II). “დიდება„ მოწამისა: “მარტვილთა გვირგვინითა...„ (ჴმა VIII). “აწ და„ დღესასწაულისა: “აღმობრწყინდა დღეს...„ (ჴმა V). - „აწ განუტევე„. - შემდგომად „მამაო ჩვენო„-სი: ტროპარი მოწამისა: „მოწამემან შენმან...„ (ჴმა IV) (საზოგადო). „დიდება„ „აწ და„ დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი„ (იგალობება IV ჴმაზე). ტროპარი დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV) 2გზის. „დიდება„ მოწამისა: „მოწამემან შენმან...„ (ჴმა IV). „აწ და„ დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). - რიგითი კანონები: მე-10 და მე-11. - რიგითი კანონები შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიხოლოღიებისა - მოწამისა. „დიდება„ “აწ და„ დღესასწაულისა. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - დღესასწაულისა - 8 მუხლად (ძლისპირი 2-გზის). II კანონი - მოწამისა - 6 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია - „ქრისტეს შობასა ვადიდებდეთ...„ - „უმცირესი“ - „უგალობდით უფალსა„. - შემდგომად „განძლიერდასა„ (III გალობისა): კონდაკი მოწამისა: “ვარსკვლავი ელვარე...„ (საზოგადო). შენიშვნა: საეკლესიო ტიბიკონის მოთხოვნით კონდაკის შემდეგ იკოსიც უნდა იქნას ამოკითხული, რასაც ვერ ვახერხებთ, რადგან საზიარო თვენში იგი მითითებული არ არის. - წარდგომა მოწამისა: “ვითარცა ოქროი...„ “დიდება„ “აწ და„ დღესასწაულისა: “დავით განუმზადე...„ - შემდგომად „ღაღადყავსა„ (VI გალობისა): კონდაკი და იკოსი დღესასწაულისა. - შემდგომად „აკურთხევდითსა„ (VIII გალობისა): “უპატიოსნესსა„. - შემდგომად „ადიდებდითსა„ (IX გალობისა): - „განმანათლებელი„ მოწამისა: “რომელი ღვაწლთა...„ “დიდება“ “აწ და„ დღესასწაულისა: “რომელიცა პირველად...„ - “ყოველი სული„ - იგალობება. - „აქებდითსა„ ზედა დასდებლები - 6 მუხლად: - მოწამისა - 3 მუხლი (ჴმა IV). - დღესასწაულისა - 3 მუხლი (იხ. “აღვივსენითსა„ ზედა დასდებლები ჩასართავების გარეშე). „დიდება„ მოწამისა: “რაჟამს იგი...„ (ხმა II). „აწ და„ დღესასწაულისა: “მოვედით დღეს...„ - „დიდებამაღალიანი„ - იგალობება. ტროპარი მოწამისა: „მოწამემან შენმან...„ (ჴმა IV) (საზოგადო). „დიდება„„აწ და„ დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). ჟამებზე: - ტროპარები: დღესასწაულისა და მოწამისა. - კონდაკები: დღესასწაულისა და მოწამისა (მონაცვლეობით). ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები„. - III აღსავალზე („ნეტარებების„ გალობას) ჩაერთვის „მომიხსენენი„ - 8 მუხლად: - დღესასწაულის კანონის III გალობიდან - 4 მუხლი (ძლისპირით). - მოწამის კანონის VI გალობიდან - 4 მუხლი, თავის “დიდება„“აწ და„-თი. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის სახელობისაა: ტროპაარები: - ტაძრისა; - დღესასწაულისა; - მოწამისა; კონდაკები: - ტაძრისა; „დიდება„ - მოწამისა; „აწ და„ - დღესასწაულისა. ბ) თუ ტაძარი ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპრები: - დღესასწაულისა; - მოწამისა; კონდაკები: „დიდება„ - მოწამისა; „აწ და„ - დღესასწაულისა. გ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - დღესასწაულისა; - ტაძრისა; - მოწამისა; კონდაკები: - ტაძრისა; „დიდება„ - მოწამისა; „აწ და„ - დღესასწაულისა. წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღესასწაულისა და მოწამისა. სამოციქულო და სახარება - დღისა და მოწამისა. წარდგომა (ჴმა III): „ადიდებს სული ჩემი უფალსა და განიხარა სულმან ჩემმან ღმრთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩემისა“. მუხლი: “რამეთუ მოჰხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისა თვისისასა, რამეთუ აჰა ესერა ამიერითგან მნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი„. წარდგომა (ჴმა VII): „იხარებდეს მართალი უფლისა მიმართ და ესვიდეს მას„. ალილუია (ჴმა VIII): „ისმინე, ასულო, და იხილე, და მოყავ ყური შენი„. მუხლი: “პირსა შენსა ლიტანიობდენ მდიდარნი ერისანი„. ალილუია (ჴმა IV): „მართალი ვითარცა ფინიკი აღყვავნეს და ვითარცა ნაძვი ლიბანისა განმრავლდეს„. განიცადე: „სასმელი ცხოვრებისაჲ მოვიღოთ და სახელსა უფლისასა ვხადოთ“. განიცადე: „სახსენებელად საუკუნოდ იყოს მართალი, ჰამბავისაგან ბოროტისა არა ეშინოდის„. „ღირს არსის“ ნაცვლად იგალობება დღესასწაულისა ჩასართავი: „ანგელოზთა რა იხილეს...„ და IX გალობის ძლისპირი: „კიდობანსა მას შჯულისასა...„
2023 წელი 24 ნოემბერი (7 დეკემბერი) ხუთშაბათი ღმრთისმშობლის ტაძრად მიყვანების შემდგომი დღესასწაული ხსენება: დიდმოწ. მერკურისა (III); დიდმოწ. ეკატერინესი (305-313); მოწ. ავგუსტასი, პორფირიოს სტრატილატისა და 200-თა მხედართა (305-313); ღირ. მასტრიდიასი; მოწ. ფილოთეასი (1060) (რუმინ.). ლიტ. - 1 ტიმ. 289 დას. VI, 17-21. ლკ. 92 დას. XVIII, 31-34. დიდმოწ. - ეფ. 233 დას. VI, 10-17. ლკ. 106 დას. XXI, 12-19. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- სადღესასწაულოდან. კვირის ციკლისა --- არ აღესრულება. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის II პერიოდი. ტიპიკონი: დღესასწაულის შემდგომ პერიოდში, შვიდეულის სადაგ დღეს „ორი წმიდის„ (II რანგის) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამნები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარები: დღესასწაულისა და მოწამისა. - კონდაკი: დღესასწაულისა. მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ“ - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა“ (103 ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-12 (რომელიც დატევებულ იქნა ოთხშაბათს ცისკრად). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ (იგალობება I ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ - სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად. წმ. ეკატერინესი - 3 მუხლი (ჴმა I). წმ. მერკვირისა - 3 მუხლი (ჴმა IV). “დიდება“ წმ. ეკატერინესი: „განმხიარულებულნი სულითა...“ (ჴმა II). “აწ და“ დღესასწაულისა: „შემდგომად შობისა მის...“ (ჴმა VIII). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - დღის წარდგომა. - “სტიქარონსა“ ზედა დასდებლები: დღესასწაულისა (თავისი ჩასართავებით). “დიდება“ წმ. ეკატერინესი: „ცხოვრება უნივთო...“ (ჴმა II). “აწ და“ დღესასწაულისა: „დავით წინასწარმეტყველი...“ (ჴმა VIII). - „აწ განუტევე“. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩვენო„: ტროპარი წმ. ეკატერინესი: „ტარიგი შენი იესუ...“ (ჴმა IV). „დიდება“ წმ. მერკვირისა: „მოწამემან შენმან...“ „აწ და“ დღესასწაულისა: „დღეს განგებულებისა...“ (ჴმა IV). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი“ (იგალობება IV ჴმაზე). ტროპარი დღესასწაულისა: „დღეს განგებულებისა...“ (ჴმა IV) 1გზის. ტროპარი წმ. ეკატერინესი: „ტარიგი შენი იესუ...“ (ჴმა IV) „დიდება“ წმ. მერკვირისა: „მოწამემან შენმან უფალო...“ (ჴმა IV). „აწ და“ დღესასწაულისა: „დღეს განგებულებისა...“ (ჴმა IV) - რიგითი კანონები: მე-13 და მე-14. - რიგითი კანონების შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიხოლოღიებისა: დღესასწაულისა. „დიდება“ “აწ და“ იგივე. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - დღესასწაულისა (ძლისპირი 2-გზის) - 6 მუხლად. II კანონი - წმ. ეკატერინე (ძლისპირის გარეშე) - 4 მუხლად. III კანონი - წმ. მერკვირისა (ძლისპირის გარეშე) - 4 მუხლად. - კატავასია: მხოლოდ III, VI, VIII და IX ოდების (გალობების) შემდგომ წმ. მერკვირისა კანონის ძლისპირი (სადღესასწაულოდან). - „უმცირესი„ - „უგალობდით უფალსა„. - შემდგომად „განძლიერდასა“ (III გალობისა): - კონდაკი და იკოსი დღესასწაულისა. - კონდაკი წმ. მერკვირისა: „ბრძოლათა შინა უძლეველსა...“ - წარდგომა წმ. ეკატერინესი: „სიძე შენი ქრისტე...“ “დიდება“ წმ. მერკვირის: „მოწამემან მერკვირი...“ “აწ და“ დღესასწაულისა: „დავით განუმზადე...“ - შემდგომად „ღაღადყავსა“ (VI გალობისა): - კონდაკი და იკოსი წმ. ეკატერინესი. - შემდგომად „აკურთხევდითსა“ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა“. - შემდგომად „ადიდებდითსა“ (IX გალობისა): - „განმანათლებელი“ წმ. ეკატერინესი: “აღეტყინე სიბრძნით...“ 2გზის. „დიდება“ “აწ და“ დღესასწაულისა: „ანგელოზთა წესნი...“ - „აქებდით უფალსა ცათაგან„ - იკითხება - 4 მუხლად. “დიდება„ წმ. ეკატერინესი: „ცხოვრება უნივთო...“ „აწ და„ დღესასწაულისა: “მოვედით დღეს კრებულნო...„ - „დიდებამაღალიანი„ - იკითხება. - „აღვივსენითსა„ ზედა დასდებლები: დღესასწაულისა (თავისი ჩასართავებით). “დიდება“ “აწ და“ მისივე: „ბჭენო ზეცისანო...“ - „კეთილ არს აღსარებად უფლისა„ - 1გზის. ტროპარი წმ. ეკატერინესი: „ტარიგი შენი იესუ...“ (ჴმა IV). „დიდება“ წმ. მერკვირისა: „მოწამემან შენმან...“ „აწ და“ დღესასწაულისა: „დღეს განგებულებისა...“ (ჴმა IV) ჟამებზე: - ტროპარები: დღესასწაულისა და მოწამისა. - კონდაკი: დღესასწაულისა. ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები“. - “ნეტარებების“ გალობისას ჩაერთვის „მომიხსენენი“ - 8 მუხლად: - დღესასწაულისა VII და VIII გალობიდან - 4 მუხლი (ძლისპირით). - წმ. ეკატერინესი VI გალობიდან - 4 მუხლი, თავისი „დიდება“„აწ და„-თი. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - დღესასწაულისა; - წმ. ეკატერინესი; - წმ. მერკვირისა; კონდაკები: - ტაძრისა; - წმ. ეკატერინესი; „დიდება“ - წმ. მერკვირისა; „აწ და“ - დღესასწაულისა. ბ) თუ ტაძარი ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - დღესასწაულისა; - წმ. ეკატერინესი; - წმ. მერკვირისა; კონდაკები: - წმ. ეკატერინესი; „დიდება“ - წმ. მერკვირისა; „აწ და“ - დღესასწაულისა; გ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - დღესასწაულისა; - ტაძრისა; - წმ. ეკატერინესი; - წმ. მერკვირისა; კონდაკები: - ტაძრისა; - წმ. ეკატერინესი; „დიდება“ - წმ. მერკვირისა; „აწ და“ - დღესასწაულისა; წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღესასწაულისა და მოწამეთა. სამოციქულო და სახარება - დღისა და მოწამეთა. წარდგომა (ჴმა III): „ადიდებს სული ჩემი უფალსა და განიხარა სულმან ჩემმან ღმრთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩემისა“. მუხლი: “რამეთუ მოჰხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისა თვისისასა, რამეთუ აჰა ესერა ამიერითგან მნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი„. წარდგომა (ჴმა IV): „საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა ღმერთი ისრა-ილისა„. ალილუია (ჴმა VIII): „ისმინე, ასულო, და იხილე, და მოყავ ყური შენი„. მუხლი: “პირსა შენსა ლიტანიობდენ მდიდარნი ერისანი„. ალილუია (ჴმა IV): „ხმობდეს მართალნი უფლისა მიმართ, და უფალმან ისმინა მათი“. განიცადე: „სასმელი ცხოვრებისაჲ მოვიღოთ და სახელსა უფლისასა ვხადოთ“. განიცადე: „იხარებდით მართალნი უფლისა მიმართ და აუარებდით სახსენებელსა სიწმიდისა მისისასა„. „ღირს არსის“ ნაცვლად იგალობება დღესასწაულისა ჩასართავი: „ანგელოზთა რა იხილეს შესვლა...“ და IX გალობის ძლისპირი: „კიდობანსა მას შჯულისასა...„
2023 წელი 25 ნოემბერი (8 დეკემბერი) პარასკევი ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაულის წარგზავნა ხსენება: მღვდელმოწ. კლიმენტი რომის პაპისა (101) და პეტრესი, ალექსანდრიელი მთავარეპ. (311); ღირ. პეტრე მდუმარისა (დაახლ. 429). ლიტ. - 2 ტიმ. 290 დას. I, 1-2, 8-18. ლკ. 95 დას. XIX, 12-28. ღმრთისმშობ. - ებრ. 320 დას. IX, 1-7. ლკ. 54 დას. X, 38-42; XI, 27-28. წმიდათა - ფილპ. 246 დას. III, 20 - IV, 3. მთ. 11 დას. V, 14-19. შენიშვნა: კალენდარში მღვდელმოწამეთა საკითხავები არ არის მითითებული. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- სადღესასწაულოდან. კვირის ციკლისა --- არ აღესრულება. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის II პერიოდი. ტიპიკონი: ყოვლადწმიდა ღმრთისშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაულის წარგზავნა შეერთებული „ორი წმიდის„ მსახურებასთან. შენიშვნა: ათთორმეტთაგანი დღესასწაულის წარგზავნა აღესრულება “დიდებამაღალიანის„ (III რანგი) მსახურებით და ყოველივე იგალობება დღესასწაულისა. სადღესასწაულოში მოცემული მითითების მიხედვით კი, დღესასწაულის საკითხავებთან ერთად არ არის დატევებული მღვდელმოწამე კლიმენტის და პეტრე ალექსანდრიელის საკითხავები. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარები: დღესასწაულისა და მოწამისა. - კონდაკი: დღესასწაულისა. მწუხრი: - „მოვედით თაყვანის-ვსცეთ„ 3-გზის - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა„ (103-ე ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-15. - „უფალო ღაღად-ვჰყავ„ (იგალობება IV ჴმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ„ -სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად: - დღესასწაულისა - 3 მუხლი (ჴმა IV, იხ. თვით დღესასწაულის მწუხრში, ძვ. სტ. 21 ნოემბერი). - წმ. კლიმენტისა - 3 მუხლი (ჴმა II). “დიდება„ “აწ და„ - დღესასწაულისა: “შემდგომად შობისა...„ (ჴმა VIII). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - წარდგომა - დღისა. - „სტიქარონსა„ ზედა დასდებლები: დღესასწაულისა (თავისი ჩასართავებით). „დიდება„ „აწ და„ - დღესასწაულისა: „მოვედით დღეს...„ (ჴმა VI, იხ. ძვ. სტ. 21 ნოემბერი). - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩვენო„: ტროპარი წმიდათა: „ღმერთო მამათა ჩვენთაო...„ (ჴმა IV). შენიშვნა: ჟამნში მოცემულია ტროპარი წმ. კლიმენტისა და ტროპარი ორივე წმიდა მამისა საერთო, აგრეთვე ცალ-ცალკე კონდაკები წმ. კლიმენტისა და წმ პეტრესი და საერთო კონდაკიც. „დიდება„ „აწ და„ - ტროპარი დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი„ (იგალობება IV ჴმაზე). ტროპარი დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV) 2-გზის. „დიდება„ - წმიდათა: „ღმერთო მამათა ჩვენთაო...„ (ჴმა IV). „აწ და„ - დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). - რიგითი კანონები: მე-19 და მე-20. - რიგითი კანონების შემდეგ - მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიქოლოღიებისა – დღესასწაულისა (ძვ. სტ. 25 ნოემბერს გამეორებულია 21 ნოემბრის - თვით დღესასწაულის საკითხავები). „დიდება“ „აწ და„ - იგივე. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი - დღესასწაულის II კანონი - 6 მუხლად (ძლისპირი - 2გზის). II კანონი - წმ. კლიმენტის - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). III კანონი - წმ. პეტრესი - 4 მუხლად (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია: “ქრისტეს შობასა ვადიდებდეთ...„. - „უმცირესი„ - „უგალობდით უფალსა„. - შემდგომად „განძლიერდასა„ (III გალობისა): - კონდაკი წმიდათა: „ეკლესიისა შეურყეველნო...„ (ჴმა IV). - წარდგომა წმ. კლიმენტისი: „აღმობრწყინდი ვითარცა მზისა...„ (ჴმა IV). „დიდება„ - წმ. პეტრესი: „ზეცისა მსაჯულსა...„ (ჴმა VIII). „აწ და„ - დღესასწაულის: „უბიწო ტარიგი...„ (ჴმა IV). - შემდგომად „ღაღადყავსა„ (VI გალობისა): - კონდაკი და იკოსი დღესასწაულისა (ჴმა IV). - შემდგომად „აკურთხევდითსა„ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა„ - არ იგალობება IX ოდას (გალობას) ვგალობთ სადღესასწაულო მისამღერებით“ (მითითებები იხ. ძვ. სტ. 25 ნოემბერს). - შემდგომად „ადიდებდითსა„ (IX გალობისა). - „განმანათლებელი„ წმიდათა: „დღეს ბრწყინვალე...„. „დიდება„ “აწ და„ - დღესასწაულისა: „რომელიცა პირველად...„. - “ყოველი სული„ - იგალობება. - „აქებდითსა„ ზედა დასდებლები - 6 მუხლი: - დღესასწაულის - 3 მუხლი. - წმ. პეტრეს - 3 მუხლი. „დიდება“ - წმ. პეტრესი: “ხელითა ღმრთისათა...„ (ჴმა IV). “აწ და„ - დღესასწაულისა: “დღეს ტაძრად მიიყვანების...„ (ხმა VII). - „დიდებამაღალიანი“ - იგალობება. ტროპარი წმიდათა: „ღმერთო მამათა ჩვენთაო...„ (ჴმა IV). „დიდება„ „აწ და„ - დღესასწაულისა: “დღეს განგებულებისა...„ (ჴმა IV). ჟამებზე: - ტროპარები: დღესასწაულისა და წმიდათა. - კონდაკი: დღესასწაულისა. ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები„. - III აღსავალზე („ნეტარებების„ გალობისას) ჩაერთვის „მომიხსენენი„ - 8 მუხლად: - დღესასწაულის ორივე კანონის IX გალობიდან - 8 მუხლი (I კანონი ძლისპირით) თავისი „დიდება„, „აწ და„-თი. შესვლად: ტროპარები: - დღესასწაულისა; - წმიდათა; კონდაკები: „დიდება„ - წმიდათა; „აწ და„ - დღესასწაულისა; წარდგომა, ალილუია და განიცადე - დღესასწაულისა და წმიდათა. სამოციქულო და სახარება - დღისა, დღესასწაულისა და წმიდათა. წარდგომა: (ჴმა III): „ადიდებს სული ჩემი უფალსა და განიხარა სულმან ჩემმან ღმრთისა მიმართ მაცხოვრისა ჩემისა“. მუხლი: „რამეთუ მოჰხედნა სიმდაბლესა ზედა მხევლისა თვისისასა, რამეთუ აჰა ესერა ამიერითგან მნატრიდენ მე ყოველნი ნათესავნი„. წარდგომა (ჴმა III): „პატიოსან არს წინაშე უფლისა სიკუდილი წმიდათა მისთა“. ალილუია(ჴმა VIII): „ისმინე, ასულო, და იხილე, და მოყავ ყური შენი„. მუხლი: “პირსა შენსა ლიტანიობდენ მდიდარნი ერისანი„. ალილუია(ჴმა II): „მღვდელთა შენთა შეიმოსონ სიმართლე და წმინდანი შენი იხარებდნენ„. განიცადე: „სასმელი ცხოვრებისაჲ მოვიღოთ და სახელსა უფლისასა ვხადოთ“. განიცადე: „საჴსენებელად საუკუნოდ იყოს მართალი, ჰამბავისაგან ბოროტისა არა ეშინოდის“. „ღირს არსის“ ნაცვლად იგალობება დღესასწაულისა ჩასართავი: „ანგელოზთა რა იხილეს შესლვაჲ...“ და IX გალობის ძლისპირი: „კიდობანსა მას შჯულისასა...„.
2023 წლის 26 ნოემბერი (9 დეკემბერი) შაბათი ხსენება: ღირ. ალვიპი მესვეტისა (640); ღირ. იაკობ განდეგილისა (457). ლიტ. - ღირ. - გალ. 213 დას. V, 22 - VI, 2. ლკ. 24 დას. VI, 17-23. რიგ. - გალ. 213 დას. V, 22 - VI, 2ლკ. 51 დას. (შუათაგან), X, 19-21. შენიშვნა: რიგის სამოციქულო ემთხვევა ღირსი მამის სამოციქულოს და რადგანაც ტიპიკონის მიხედვით “მცირე წმიდის„ მსახურებისას მხოლოდ დღის სამოციქულო და სახარება იკითხება, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მხოლოდ ერთი სამოციქულოს და სახარების წაკითხვა. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მწუხრის ჟამი - სერობის ჟამი. დილის მსახურება: შუაღამის ჟამი - ცისკრის ჟამი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- საზიარო თვენიდან (ღირსისა). კვირის ციკლისა --- პარაკლიტონიდან. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის II პერიოდი. ტიპიკონი: შაბათს „მცირე წმიდის„ (I რანგი) მსახურება. შენიშვნა: სერობისა და შუაღამის ჟამები სამრევლო ტაძრებში არ აღესრულება.
IX ჟამი: - ტროპარები: დღესასწაულისა და წმიდათა. - კონდაკი: დღესასწაულისა. მწუხრი: - „მოვედით, თაყუანის-ვსცეთ„ 3-გზის - იკითხება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა„ (103-ე ფსალმუნი) - იკითხება. - რიგითი კანონი - მე-18. - „უფალო, ღაღად-ვყავ„ (იგალობება I ჴმაზე). - „უფალო, ღაღად-ვყავ„-სა ზედა დასდებლები - 6 მუხლად: ღირსისა - 6 მუხლი (ჴმა I). “დიდება„ - ღირსისა: “შენ, მონაზონთა სიქადულო...„ (ჴმა IV). “აწ და„- ღმრთისმშობლისა დოგმატიკონი (მიმდინარე, წარსაგზავნი ხმის მიხედვით): “ყოვლისა სოფლისა დიდებასა...„ (ჴმა I). - შესვლა საცეცხლურით - არ აღესრულება. - წარდგომა - დღისა. - “სტიქარონსა„ ზედა დასდებლები: პარაკლიტონიდან (მოწამეთას მუხლები “უფალო ღაღადვჰყავსა„-ზედა დასდებლებიდან - 3, ჟამნის ჩასართავებით) - “შენდამი აღვიხილენ თუალნი..„. - „მიწყალენ ჩუენ, უფალო, შემიწყალენ...„. “დიდება„ - ღირსისა: “რაჲმე სახელ-გდვათ, ნეტარო...“ (ჴმა IV). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა ( დღისა და “დიდების„ ხმის მიხედვით): “რომელი საუკუნითგან დაფარულ იყო...„ (ჴმა IV). - „აწ განუტევე„. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩუენო„: ტროპარი ღირსისა: „სუეტ მოთმინებისა ქმნილი...„ (ჴმა I). „დიდება“, „აწ და“ ღმრთისმშობლისა “აღდგომის განსატევებელი“ (მიმდინარე ხმის მიხედვით): „გაბრიილ გიღაღადა...“ (ჴმა I). ცისკარი: - „ღმერთი უფალი„ (იგალობება I ჴმაზე). ტროპარი ღირსისა: „სუეტ მოთმინებისა ქმნილი...„ (ჴმა I). 2-გზის. „დიდება“, „აწ და“ ღმრთისმშობლისა “აღდგომის განსატევებელი“ (ტროპარის ხმის მიხედვით): „გაბრიილ გიღაღადა...“ (ჴმა I). - რიგითი კანონები: მე-16 და მე-17. მე-17 კანონის დროს აღესრულება მთელი ტაძრის კმევა. - რიგითი კანონების შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიქოლოგიებისა - პარაკლიტონიდან. „დიდება„, „აწ და„ - მისივე. ჩასართავები: - შემდგომად I სტიქოლოღიის წარდგომისა: “საკვირველ არს ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, ღმერთი ისრაილისა„. - შემდგომად II სტიქოლოღიის წარდგომისა: „წმიდათა, რომელნი არიან ქუეყანასა მისსა, საკვირველ-ჰყო უფალმან ყოველივე ნება მისი მათ შორის„. - 50-ე ფსალმუნი. საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) მაცხოვრის და ღმრთისმშობლის სახელობის ტაძრებში I კანონი - ტაძრისა - 6 მუხლი (ძლისპირი 2-გზის). II კანონი – ღირსისა - 4 მუხლი (ძლისპირის გარეშე, საზიარო თვენიდან). III კანონი – მოწამეთა - 4 მუხლი (ძლისპირის გარეშე, პარაკლიტონიდან). რომელიმე წმიდის სახელობის ტაძარში I კანონი – ღირსისა - 6 მუხლი (ძლისპირი 2-გზის, საზიარო თვენიდან). II კანონი – ტაძრის წმიდისა - 4 მუხლი (ძლისპირის გარეშე). III კანონი – მოწამეთა - 4 მუხლი (ძლისპირის გარეშე, პარაკლიტონიდან). - კატავასია: მოწამეთა კანონის ძლისპირები (პარაკლიტონიდან, მხოლოდ III, VI, VIII და IX გალობების შემდეგ). - „უმცირესი„: „უგალობდით უფალსა„. - შემდგომად „განძლიერდასა„ (III გალობისა): - წარდგომა ღირსისა: “მოღუაწებისა ზეთითა...„ (ჴმა IV). “დიდება„, “აწ და„ - იგივე. - შემდგომად “ღაღადყავსა„ (VI გალობისა): - კონდაკი ღირსისა: „ვითარცა სათნოებათა მიზეზსა...„ (ჴმა VIII). შენიშვნა: საეკლესიო ტიპიკონის მოთხოვნის შესაბამისად კონდაკის შემდეგ იკოსიც უნდა იქნას ამოკითხული, რასაც ვერ ვახერხებთ, რადგან საზიარო თვენში იგი მითითებული არ არის. - შემდგომად „აკურთხევდითსა„ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა„. - შემდგომად „ადიდებდითსა„ (IX გალობისა) - „განმანათლებელი„ შაბათისა. „დიდება„ - ღირსისა: „იწროჲ გზაჲ მოღუაწებისაჲ...„ (ჴმა I). “აწ და„ ღმრთისმშობლისა შაბათისა.. - „აქებდით უფალსა ცათაგან„ - იკითხება (დასდებლების გარეშე). “დიდება„ „აწ და„ - „შენდა დიდება შვენის ქრისტე ღმერთო ჩვენო...„. - „დიდებამაღალიანი„ - იკითხება - „აღვივსენითსა„ ზედა დასდებლები: პარაკლიტონიდან - 3 მუხლი (მოწამეთა, “აქებდითსა„- ზედა დასდებლებიდან), რომელსაც ჩაერთვის - 2 მუხლი ჟამნიდან: - „აღვივსენით ჩვენ ცისკარსა...„ - „და იყავნ ნათელი უფლისა...„ „დიდება, აწ და„ ღმრთისმშობლისა იქვე. - „კეთილ არს აღსარებად უფლისა„ - 1-გზის. ტროპარი ღირსისა: „სუეტ მოთმინებისა ქმნილი...„ (ჴმა I). „დიდება„ „აწ და„ - ღმრთისმშობლისა “შვიდეულის დღის განსატევებელი„ ანუ “უმცირესთაგანი„ “კეთილ არსზე“ (დღისა და ტროპრის ხმის მიხედვით): „ზესთა სიტყვისა...“ (ჴმა I). ჟამებზე: - ტროპარი და კონდაკი: ღირსისა. ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები„. - III აღსავალზე („ნეტარებების„ გალობისას) ჩაერთვის „მომიხსენენი„ - 8 მუხლად: ღირსის კანონის (საზიარო თვერნიდან) III გალობიდან - 4 მუხლი; პარაკლიტონიდან “მომიხსენენი„ - 4 მუხლი. შენიშვნა: შესაძლებელია “მომიხსენენი„ წავიკითხოთ 6 მუხლად პარაკლიტონიდან (ანუ დავუტეოთ წმიდის კანონიდან საკითხავები) ან აღვასრულოთ “ყოველლდღიური ანტიფონები„. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის ან ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - ტაძრისა; - შვიდ. დღისა: “წმიდანო დიდებულნო მოციქულნო...„ - ღირსისა. კონდაკები: - ტაძრისა; - ღირსისა; „დიდება„ - „წმიდათა თანა განუსვენე...„; „აწ და„ - “სოფლისა შემოქმედისა..„ ბ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - - შვიდ. დღისა: “წმიდანო დიდებულნო მოციქულნო...„ - ღირსისა. კონდაკები: - ღირსისა; „დიდება„ - „წმიდათა თანა განუსვენე...„; „აწ და„ - “სოფლისა შემოქმედისა...„. წარდგომა, ალილუია და განიცადე – ღირსისა და დღისა. სამოციქულო და სახარება – ღირსისა და დღისა. წარდგომა (ჴმა VII): „პატიოსან არს წინაშე უფლისა, სიკვდილი ღირსთა მისთა„. მუხლი: “რაი მივაგო უფალსა ყოვლისავეთვის, რომელი მომაგო მე„. წარდგომა (ჴმა VIII): “იხარებდით უფლისა მიმართ და იშვებდით მართალნო და იქადოდეთ ყოველნი წრფელნი გულითა„. ალილუია (ჴმა VI): “ნეტარ არს კაცი, რომელსა ეშინის უფლისა, და მცნებათა მისთა ინებოს ფრიად„. მუხლი: “ძლიერ იყოს ქუეყანასა ზედა ნათესავი მისი„. ალილუია (ჴმა IV): „ხმობდეს მართალნი და უფალმან ისმინა მათი და ყოველთა ჭირთა მათთაგან იხსნა იგინი„. განიცადე: „სახსენებელად საუკუნოდ იყოს მართალი, ჰამბავისაგან ბოროტისა არა ეშინოდის„. განიცადე: „იხარებდით მართალნი უფალისა მიმართ და წრფელთა შვენის ქება„. შენიშვნა: I რანგის მსახურებისას მხოლოდ დღის სამოციქულო იკითხება. თუ აჩვენებს წმიდის საკითხავს, მაშინ წაიკითხება დღის და წმიდის სამოციქულოები (შაბათს ჯერ წმიდის, შემდეგ დღის). ასეთ შემთხვევაში “ალილუია„ მხოლოდ წმიდისა ითქმის.. სამოციქულოში არ აჩვენებს ღირსი ალვიპის საკითხავს. ჳუპირატესის გადაწყვეტილებით, თუ მხოლოდ დღის სამოციქულოს წავიკითხავთ, შესაბამისად წარდგომა, ალილუია და განიცადეც მხოლოდ დღისა ითქმის.
2023 წლის 27 ნოემბერი (10 დეკემბერი) კვირა ხმა II ხსენება: დიდმოწ. იაკობ სპარსისა (421); ღირ. პალადისა (VI-VII); ღირ. მოწ. 17-თა მონაზონთა ინდოეთში წამებულთა (IV); ღირ. რომანოზისა (V). ცისკ. - სახ. მე-5, ლკ. 113 დას. XXIV, 12-35. ლიტ. რიგ. - ეფ. 233 დას. VI, 10-17. ლკ. 71 დას. XIII, 10-17. დიდმოწ. - ეფ. 233 დას. VI, 10-17. ინ. 50 დას. XV, 1-7. შენიშვნა: რიგის და წმიდის სამოციქულოები ემთხვევა, შესაბამისად მხოლოდ ერთი სამოციქულო წაიკითხება, სახარება კი - ორი. წლის ციკლის მსახურება აღესრულება --- სადღესასწაულოდან. კვირის ციკლისა --- პარაკლიტონიდან. სადღეღამისო ციკლისა --- ჟამნიდან. საღამოს მსახურება: IX ჟამი - მცირე მწუხრი. ღამისთევის მსახურება: დიდი მწუხრი - დიდი ცისკარი - I ჟამი. დღის მსახურება: III ჟამი - VI ჟამი - საღმრთო ლიტურგია. დროითი ინტერვალი: საპასექო წლის II პერიოდი. ტიპიკონი: კვირის “ღამისთევის„ მსახურება „ექვსიანის„ (II რანგი) მსახურებასთან შეერთებული.
IX ჟამი: დიდი მწუხრი: - “მოვედით თაყვანის-ვჰსცეთ„ - იგალობება. - „აკურთხევს სული ჩემი უფალსა„ - იგალობება. - „ნეტარ არს კაცი„ - I კანონი სრულიად. - „უფალო ღაღად-ვჰყავ“ (იგალობება II ხმაზე). - „უფალო ღაღად-ვჰყავ„ - სა ზედა დასდებლები - 10 მუხლად: - აღდგომისა - 3 მუხლი (ჴმა II). - აღმოსავლური - 3 მუხლი. - დიდმოწამისა - 4 მუხლი ( პირველი მუხლი 2-გზის, ჴმა II). “დიდება“ დიდმოწამისა: “საკვირველ-იქმენ...„ (ჴმა V). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა „დოგმატიკონი“ (მიმდინარე ხმისა): “წარხდა სახე ჰსჯულთა...„ (ჴმა II). - შესვლა საცეცხლურით. - წარდგომა დღისა. - „სტიქარონსა„ ზედა დასდებლები: აღდგომისა (მიმდინარე ხმისა). „დიდება„ დიდმოწამისა: „სარწმუნოებით შემოკრებულთა დღეს...„ (ჴმა VIII). „აწ და“ ღმრთისმშობლისა აღდგომისა (“დიდების„ ხმის მიხედვით): “უსძლოო ქალწულო...„ (ჴმა VIII). - „აწ განუტევე„. - შემდგომად ლოცვისა „მამაო ჩვენო„: “ღმრთისმშობელო ქალწულო„ - 3-გზის. დიდი ცისკარი: - „ღმერთი უფალი„ (იგალობება II ხმაზე). ტროპარი აღდგომისა: „რაჟამს შთახედ...„ - 2-გზის (ჴმა II). ტროპარი დიდმოწამისა: „მოწამემან შენმან, უფალო...“ ან “ტანჯვათა მათ უცხოთა...„ (ჴმა IV) „აწ და“ ღმრთისმშობლისა აღდგომის განსატევებელი (ტროპარის ხმის მიხედვით): “რომელი საუკუნითგან..„ (ჴმა IV). - რიგითი კანონები: მე-2 და მე-3. - რიგითი კანონების შემდეგ მცირე კვერექსები. - წარდგომები შემდგომად სტიქოლოღიებისა - პარაკლიტონიდან. „დიდება„ „აწ და„ - მისივე. ჩასართავები: - შემდგომად I სტიქოლოღიის წარდგომისა: „აღსდეგ უფალო ღმერთო ჩვენო, ამაღლდინ ხელი შენი და ნუ დაივიწყებ გლახაკთა შენთა სრულიად„. - შემდგომად II სტიქოლოღიისა წარდგომისა: „აღგიარო შენ უფალო ყოვლითა გულითა ჩემითა, და მიუთხრა მე ყოველი საკვირველებაი შენი„. - „სადიდებელი„ მე-19 კანონი. - აღდგომის ტროპარები: “გუნდნი ანგელოზთანი...„ “ჰოი მოწაფენო...„ და ა.შ. - იპაკო და ანტიფონები (ჴმა II). - წარდგომა (საცისკრო სახარებისა): „განიღვიძე უფალო, ღმერთო ჩემო ბრძანებითა მით რომელ ამცენ და კრებული ერთა გარე მოგადგეს შენ„ (ჴმა II). მუჴლი: „უფალო ღმერთო ჩემო, შენ გესავ, მაცხოვნე მე“. - საცისკრო სახარება: სახ. V, ლკ. 113 დას. XXIV, 12-35. - „აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ...„ - 50-ე ფსალმუნი. „დიდება„ - “მოციქულთა ვედრებითა მოწყალეო...„ „აწ და„ - “მეოხებითა ღვთისმშობელისათა, მოწყალეო...„ - “მიწყალე მე ღმერთო...„ (“მცირე მიწყალე„). - “აღდგა რა იესო განთიად...„ - “აცხოვნე ღმერთო ერი შენი...„ საცისკრო კანონთა 9 ოდა (გალობა) I კანონი აღდგომისა - 4 მუხლი (ძლისპირით). II კანონი ჯვარაღდგომისა - 2 მუხლი (ძლისპირის გარეშე). III კანონი ღმრთისმსობლისა - 2 მუხლი (ძლისპირის გარეშე). IV კანონი დიდმოწამისა – 6 მუხლი (ძლისპირის გარეშე). - კატავასია – “ქრისტეს შობასა ვადიდებდეთ...„ - „უმცირესი“ - „უგალობდით უფალსა„. - შემდგომად „განძლიერდასა„ (III გალობისა): - კონდაკი და იკოსი დიდმოწამისა.27 - წარდგომა დიდმოწამისა: „ახლად გამოჩინებული ვარსკულავი...„ 2გზის. „დიდება„, „აწ და„- მისივე: „შთავვარდი მე ცოდვასა შინა...„. - შემდგომად „ღაღადყავსა„ (VI გალობისა): - კონდაკი და იკოსი აღდგომისა (ჴმა II). - შემდგომად „აკურთხევდითსა„ (VIII გალობისა): „უპატიოსნესსა„. - შემდგომად „ადიდებდითსა„ (IX გალობისა): - „წმიდა არს უფალი ღმერთი ჩვენი...„ - თავისი მუხლებით. - „განმანათლებელი„ აღდგომისა (ათერთმეტთაგანი) (V). “დიდება„ - „განმანათლებელი„ დიდმოწამისა: “ვითარცა ვაზი განსხლული წამებითა...„. „აწ და„ ღმრთისმშობლისა (ათერთმეტთაგანი) (V). - “ყოველი სული„ - იგალობება. - „აქებდითსა„ ზედა დასდებლები - 8 მუხლად - აღდგომისა (ჴმა II). „დიდება„ გერი (ათერთმეტთაგანი) (V). „აწ და„ - “უმეტესად კურთხეულ ხარ შენ...„ (ჟამნიდან). - „დიდებამაღალიანი„ - იგალობება. - ტროპარი ლუწი ხმისა. ჟამებზე: - ტროპარები: აღდგომისა (ხმა II) და დიდმოწამისა. - კონდაკი: აღდგომისა. ლიტურგია: - „გამომსახველობითი ანტიფონები„. - III აღსავალზე („ნეტარებების„ გალობას) ჩაერთვის „მომიხსენენი„: - მიმდინარე ხმისა - 6 მუხლი, - დიდმოწამის კანონის III გალობიდან - 4 მუხლი, “დიდება„ “აწ და„- თი. შესვლად: ა) თუ ტაძარი მაცხოვრის სახელობისაა: ტროპრები: - აღდგომისა; - დიდმოწამისა. კონდაკები: - აღდგომისა. „დიდება„ - დიდმოწამისა. „აწ და„ - “სასოო და შესავედრებელო...„ ბ) თუ ტაძარი ღმრთისმშობლის სახელობისაა: ტროპარები: - აღდგომისა; - ტაძრისა; - დიდმოწამისა. კონდაკები: - აღდგომისა. „დიდება„ - დიდმოწამისა. „აწ და„ - ტაძრისა.28 გ) თუ ტაძარი წმიდის სახელობისაა: ტროპარები: - აღდგომისა; - ტაძრისა. - დიდმოწამისა. კონდაკები: - აღდგომისა. - ტაძრისა. „დიდება„ - დიდმოწამისა; „აწ და„ - “სასოო და შესავედრებელო...„ წარდგომა და ალილუია – აღდგომისა და დიდმოწამისა. სამოციქულო და სახარება – დღისა და დიდმოწამისა. განიცადე - კვირისა და დიდმოწამისა. წარდგომა (ხმა II): „ძალ ჩემდა და საგალობელ ჩემდა უფალი, და მეყო მე იგი მაცხოვარ“. მუხლი: „სწავლით განმსწავლა მე უფალმან და სიკვდილსა არა მიმცნა მე“. წარდგომა (ჴმა IV): „წმიდათა რომელნი არიან ქვეყანასა მისსა, საკვირველ-ჰყო უფალმან ყოველივე ნება მისი მათ შორის“. ალილუია (ხმა II): „შეისმინენ შენნი უფალმან, დღესა ჭირისა შენისასა შემწე გეყავნ შენ სახელი ღვთისა იაკობისი“. მუხლი: „უფალო, აცხოვნე მეფე და ისმინე ჩვენი დღესა მას, რომელსა გხადოდით შენ“. ალილუია (ჴმა IV): „ხმობდეს მართალნი და უფალმან ისმინა მათი და ყოველთა ჭირთა მათთაგან იხსნნა იგინი“. განიცადე: „აქებდით უფალსა ცათაგან აქებდით მას მაღალთა შინა„. განიცადე: “იხარებდით მართალნი უფალისა მიმართ და აუვარებდით სახენებელსა სიწმიდისა მისისასა“. მასალა აღებულია ფეისბუკ გვერდიდან: "მედავითნეთათვის". დიდი მადლობა ნინო ბაკურაძეს.
კარგი და იაფი ჰოსტინგი საიტების განსათავსებლად

© 2004-2023 თვენი.ge. საიტზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის გამოყენებისას დაგვიკავშირდით ან მიუთითეთ პირველწყარო.
✟ მინი საეკლესიო კალენდარი განახლდა 2021 წლის 6(19) ივლისს! ✟

ვუძღვნი დედის ნათელ ხსოვნას.
გთხოვთ მოიხსენიოთ მანანას სული.

betaneli shop.betaneli.ge